Zápis 1. ročník

Zápis

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ se uskuteční ve dnech 15. a 16. dubna 2020 od 14 do 18 hodin v budově Na Lužci.

 

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání  pro školní rok 2020/2021

Organizace zápisu

 • Termín: 15. a 16. dubna 2020
 • Čas: vždy od 14.00 do 18.00 hodin
 • Místo: Základní škola Lázně Bohdaneč, budova Na Lužci 660, Lázně Bohdaneč

 

Povinná školní docházka

začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud, mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.  (§ 36 odst. 3 školského zákona)

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 (§ 37 odst. 1 školského zákona)

Chcete podat žádost o odklad?

 • Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte dokument „Žádost o odklad předem nebo ve škole
 • K žádosti doložte doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.)
 • V případě, že vaše žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve vás ředitel školy k odstranění v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá vám informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Kapacita tříd prvního ročníku

Celkový počet žáků, které můžeme přijmout je 48

Jedná se o celkovou kapacitu 2 tříd

v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu. (§ 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání)

 Popis formální části zápisu

Při podání žádosti konkrétní školy o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • telefonní číslo nebo e-mailovou adresu

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. (§ 36 odst. 5 správního řádu)

Údaje o znevýhodnění nebo zdravotním stavu dítěte

Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy, zejména :

 • o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 •  o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Poskytnuté údaje budou součástí povinné dokumentace školy podle školského zákona se souhlasem zákonného zástupce a vedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro zákonné zástupce

 • vyučovacím jazykem školy je jazyk český
 • nerovnoměrnosti vývoje dítěte je možné vyrovnat docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky)
 • budoucí vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaného a mimořádně nadaného žáka realizujeme podle pravidel uvedených ve školním vzdělávacím programu
 • do doby zahájení povinné školní docházky nabízíme zákonným zástupcům jako pomoc dítěti v jeho dalším rozvoji – např. doporučení: Jak můžete pomoci svým dětem Jak můžete pomoci svým dětem.pdf  ) nebo Desatero pro rodiče ( Desatero pro rodiče.pdf )

 

Přijď se podívat, jak to vypadá u nás ve škole!  

Čekáme Tě vždy ve středu 28.2., 7.3., 21.3., 28.3. 2018.

od 15 do 16 hodin v ZŠ Na Lužci.

viz pozvánka ... ODPOLEDNE PREDSKOLACI 18.docx (410295)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.