DAŇOVÁ SLEVA ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ROK  2020

06.01.2021

Daňová sleva za umístění dítěte v mateřské škole

Rodiče mohou v daňovém přiznání za rok 2020 požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské škole

Ustanovení související k § 35bb odst. 1 ZDP

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

- § 35ba - Vymezení osobních slev na dani a obecné podmínky pro jejich uplatnění

- § 35bb odst. 6 - Definice předškolního zařízení

- § 35d - Postup při zohlednění osobních slev na dani zaměstnavatelem

- § 38l odst. 2 - Způsob prokázání slev podle § 35ba ZDP

§ 35bb

Sleva za umístění dítěte

· Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživova-ného dítěte poplatníka na dané zdaňovací období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.

· (2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

· (3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z man-želů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů. (4)

· Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.

· Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Sleva za umístění dítěte by nebyla možná, pokud by zároveň výdaje byly u poplatníka uplatněny jako daňový výdaj [spíše hypotetická možnost podle § 24 odst. 2 písm. zs) ZDP, pokud by např. podnikající fyzická osoba provozovala vlastní předškolní zařízení].

Výše slevy za umístění dítěte je limitována shora (viz § 35bb odst. 4 ZDP), ale není podstatné, zda dítě navštěvovalo předškolní zařízení celý rok, jeden měsíc nebo jen jeden den. Podstatné není ani to, kdy došlo k úhradě částky, naopak rozhodné je to, že daná částka byla vynaložena na umístění dítěte v předškolním zařízení v daném roce (to znamená že školkovné zaplacené v prosinci na leden příštího roku ovlivní slevu až v tomto příštím roce).

Formulář ,,Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte

v mateřské škole za rok 2020" si vyzvedněte na třídě u p. učitelky. Potvrzení se vydává proti podpisu pouze jednou.