Úhrada stravného v mateřské škole   2020/21

23.06.2020


Úhrada stravného je formou převodu z účtu strávníka (rodičů) na účet ŠJ.

Jídelna ani Mateřská škola nepřijímá hotovost za stravné.

Pro Vás, Vaše děti z toho plyne následující:


rodiče každého strávníka si zařídí TRVALÝ PŘÍKAZ k úhradě (první splátka v srpnu, poslední v červnu - pokud bude strávník docházet do MŠ o prázdninách), hrazeny ze svého účtu (sporožiro, postžiro atd.) s těmito údaji:


  1. ve prospěch účtu č. 19-2512500227/0100 (účet ŠJ u KB Pardubice)


  1. variabilní symbol: evidenční číslo strávníka


  1. konstantní symbol: 0558 - převod mezi účty


  1. splatnost: ke 20. dni předcházejícího měsíce, tj. k 20.8.2020 na září 2020


  1. návratky nových strávníků budou rodiče vracet vedoucí školní jídelny

            od 22.8. - 26.8.


  1. částka: měsíční záloha pro věkové kategorie - nikoliv pro třídy!

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování - příloha č. 2, jsou do věkových skupin zařazováni strávníci na dobu celého školního roku, ve kterém tohoto věku dosahují (školní rok od 1.9. do 31.8.)


- strávníci do 6 let celodenně 814,00 Kč (22 dní x 37,00 Kč)

                              polodenně 638,00 Kč (22 dní x 29,00 Kč)


  • strávníci 7 - 10 let celodenně 990,00 Kč (22 dní x 45,00 Kč)

                                          polodenně 814,00 Kč (22 dní x 37,00 Kč)


Vyúčtování bude prováděno 1x ročně - vždy na konci školního roku 31.8.

Přeplatky za stravné se vrací na číslo účtu, které je uvedeno na návratce. Změní-li se Váš účet, oznamte změnu písemně vedoucí ŠJ.


Nebude-li k 1. dni následujícího měsíce na účtu požadovaná záloha, program automaticky vyloučí strávníka. Bez zaplacené zálohy nebude Vašemu dítěti umožněna docházka do MŠ.

Na prázdniny se vybírá záloha pouze na srpen a jen v případě, že bude dítě docházet do MŠ.

Odhlašování stravy - nejpozději do 7.30 hodin!


Odhlášky: telefonicky + SMS 774 753 922 MŠ

osobně v Mateřské škole

Jídelní lístek bude vyvěšen v šatnách dětí. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.Případné dotazy vyřizuje vedoucí ŠJ pí. Šoltová - tel. : 464 600 315