Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/22

01.09.2020

Placení úplaty se řídí směrnicí o úplatě za vzdělávání. Stanovenou částku jsou rodiče povinni uhradit do 20. dne předcházejícího měsíce. Platba na měsíc září tedy musí proběhnout do 20.srpna. Úplatu za vzdělávání neplatí děti v posledním ročníku před nástupem do školy a děti s odkladem školní docházky ( vyhláška o předškolním vzdělávání). Číslo účtu 19 - 2512110237/ 0100 Variabilní symbol již není rodné číslo, ale do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte

Na školní rok 2021/22 je stanovena úplata za vzdělávání na částku 380 Kč. 

Směrnice projde aktualizací  a projednáním 25.8.2021

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní rok 2020/21

Vypracoval: Mgr. Aneta Burešová

Zástupkyně ředitele školy

Schválil: Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský

Ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne:

26.8.2020

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.9.2020 (ruší směrnici vydanou dne 23.8.2017)

Čl. I Obecná ustanovení

1. Vnitřní směrnici o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole vydává ředitel Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč v souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále "školský zákon"), v platném znění, a v souladu s § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

2. Tato směrnice stanoví výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen "úplata"), výši této úplaty v období omezení nebo přerušení provozu mateřské školy, informuje o možnosti osvobození od úplaty a o podmínkách splatnosti úplaty pro školní rok, který začíná 01. 09. 2020 a končí 31. 08. 2021.

Čl. II Plátci

1. Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte.

2. Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (tzn., že zákonní zástupci dětí s povinným předškolním vzděláváním, včetně dětí s odkladem školní docházky, úplatu za vzdělávání nehradí).

Čl. III Měsíční výše úplaty

1. Úplata pro příslušný školní rok se stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy (celodenním) ve stejné měsíční výši.

2. Měsíční výše úplaty nepřesahuje 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů podle věty první se nezapočítají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

3. Vzhledem ke skutečným průměrným měsíčním neinvestičním nákladům na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v předchozím školním roce, stanovil ředitel Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč na období školního roku 2020/21 výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte 410,- Kč za příslušný kalendářní měsíc a zveřejnil ji na přístupném místě ve škole do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte

4. Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

Čl. IV Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

1. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené plátci podle článku III této směrnice, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

2. Takto stanovenou výši úplaty ředitel školy zveřejní na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy v měsících červenec a srpen, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele školy o přerušení nebo omezení provozu.

Čl. V Osvobození od úplaty

1. O snížení nebo prominutí úplaty v případě dětí uvedených v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2014 Sb., školský zákon v platném znění, rozhoduje ředitel školy.

2. Osvobozen od úplaty je v souladu s § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.), b. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.), c. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč.

3. O osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v článku V odst. 3 této směrnice rozhoduje ředitel Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč na základě žádosti podané zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou, která o dítě pečuje.

Čl. VI Podmínky splatnosti úplaty

1. Úplata za kalendářní měsíc je na základě dohody uzavřené mezi ředitelem školy a zákonným zástupcem dítěte při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání splatná do dvacátého dne předchozího kalendářního měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

2. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na účet školy společně s úhradou stravného. Konkrétní informace o čísle účtu a dalších náležitostech platby obdrží zákonný zástupce dítěte osobně od zástupkyně ředitele školy pro MŠ nebo vedoucí školní jídelny.

3. V případě, kdy byla před dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v článku V této směrnice řediteli školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v článku V této směrnice, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky školy o této žádosti nabude právní moci.

4. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (není-li plátce osvobozen dle článku V). Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady, může ředitel školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (§ 35 školského zákona).

Čl. VII Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Směrnice bude zveřejněna na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy

2. Originál směrnice je uložen v ředitelně školy.

Lázně Bohdaneč 26.8.2020 Mgr., Bc. Jan ¨L'uptovský, ředitel školy