Nepravidelná slovesa - na Pá 1-4

Nepravidelná slovesa

 

1. všechny tvary stejné (výslovnost může být rozdílná)

cost [kost]

cost [kost]

cost [kost]

stát (cena)

cut [kat]

cut [kat]

cut [kat]

řezat, krájet

hit [hit]

hit [hit]

hit [hit]

udeřit, zasáhnout

hurt [hə:t]

hurt [hə:t]

hurt [hə:t]

ranit, ublížit

put [put]

put [put]

put [put]

dát

set [set]

set [set]

set [set]

postavit, dát (něco někam)

shut [šat]

shut  [šat]

shut [šat]

zavřít

read [ri:d]

read [red]

read [red]

číst

2. minulý čas a příčestí trpné jsou stejné, oproti infinitivu mění samohlásku

feed [fi:d]

fed [fed]

fed [fed]

krmit

find [faind]

found [faund]

found [faund]

nalézt

get [get]

got [got]

got [got]

dostat se

hold [hould]

held [held]

held [held]

držet

meet [mi:t]

met [met]

met [met]

potkat

shoot [šu:t]

shot [šot]

shot [šot]

střílet

sit [sit]

sat [sæt]

sat [sæt]

sedět

stand [stænd]

stood [stud]

stood [stud]

stát

understand [,andəˡstænd]

undestood [,andəˡstud]

understood [,andəˡstud]

rozumět

win [win]

won [wan]

won [wan]

vyhrát, získat

shine [šain]

shone [šon]

shone [šon]

svítit, zářit

stick [stik]

stuck [stak]

stuck [stak]

vězet, nalepit

3. minulý čas a příčestí trpné jsou stejné, oproti infinitivu mění příponu

build [bild]

built [bilt]

built [bilt]

stavět

burn [bə:n]

burnt [bə:nt]

burnt [bə:nt]

hořet, pálit

learn [lə:n]

learnt [lə:nt]

learnt [lə:nt]

učit se

lose [lu:z]

lost [lost]

lost [lost]

ztratit

mean [mi:n]

meant [ment]

meant [ment]

mínit, znamenat

send [send]

sent [sent]

sent [sent]

poslat

smell [smel]

smelt [smelt]

smelt [smelt]

čichat, páchnout

spell [spel]

spelt [spelt]

spelt [spelt]

hláskovat

spend [spend]

spent [spent]

spent [spent]

strávit, utratit

 

 

 

 

have [hæv]

had [hæd]

had [hæd]

mít

hear [hiə]

heard [hə:d]

heard [hə:d]

slyšet

make [meik]

made [meid]

made [meid]

dělat, vyrábět

pay [pei]

paid [peid]

paid [peid]

platit

say [sei]

said [sed]

said [sed]

říci

sell [sel]

sold [sould]

sold [sould]

prodávat

tell [tel]

told [tould]

told [tould]

říci, vyprávět

4. minulý čas a příčestí trpné jsou stejné, mění se samohláska i přípona

bring [briŋ]

brought [bro:t]

brought [bro:t]

přinést

buy [bai]

bought [bo:t]

bought [bo:t]

kupovat

catch [kæč]

caught [ko:t]

caught [ko:t]

chytat

fight [fait]

fought [fo:t]

fought [fo:t]

bojovat

teach [ti:č]

taught [to:t]

taught [to:t]

učit, vyučovat

think [θiŋk]

thought [θo:t]

thought [θo:t]

myslit

 

 

 

 

feel [fi:l]

felt [felt]

felt [felt]

cítit se

keep [ki:p]

kept [kept]

kept [kept]

držet

leave [li:v]

left [left]

left [left]

odjet

sleep [sli:p]

slept [slept]

slept [slept]

spát

sweep [swi:p]

swept [swept]

swept [swept]

mést

weep [wi:p]

wept [wept]

wept [wept]

plakat

 

 

5. infinitiv je totožný s příčestím minulým

become [biˈkam]

became [biˈkeim]

become [biˈkam]

stát se

come [kam]

came [keim]

come [kam]

přijít

run [ran]

ran [ræn]

run [ran]

běžet

6. všechny tvary sloves jsou rozdílné

be [bi:]

was/were
[woz, wəz/ wə:, wə]

been [bi:n]

být

do [du:]

did [did]

done [dan]

dělat, konat

go [gou]

went [went]

gone [gon]

jít

lie [lai]

lay [lei]

lain [lein]

ležet

see [si:]

saw [so:]

seen [si:n]

vidět

wear [weə]

wore [wo:]

worn [wo:n]

nosit (na sobě)

show [šou]

showed [šoud]

shown [šoun]

ukázat

 

 

 

 

bite [bait]

bit [bit]

bitten [bitn]

kousat

break [breik]

broke [brouk]

broken [broukən]

lámat, rozbíjet

choose [ču:z]

chose [čouz]

chosen [čouzn]

vybrat si, zvolit

drive [draiv]

drove [drouv]

driven [drivn]

jet, hnát

eat [i:t]

ate [et, eit]

eaten [i:tn]

jíst

fall [fo:l]

fell [fel]

fallen [fo:lən]

padat

forget [fəget]

forgot [fəgot]

forgotten [fəgotən]

zapomenout

give [giv]

gave [geiv]

given [givn]

dát

hide [haid]

hid [hid]

hidden [hidn]

skrývat se

ride [raid]

rode [roud]

ridden [ridn]

jet (na něčem)

speak [spi:k]

spoke [spouk]

spoken [spoukən]

mluvit

steal [sti:l]

stole [stoul]

stolen [stoulən]

krást

take [teik]

took [tuk]

taken [teikən]

vzít, brát

wake [weik]

woke [wouk]

woken [woukən]

vzbudit se

write [rait]

wrote [rout]

written [ritn]

psát

 

 

 

 

blow [blou]

blew [blu:]

blown [bloun]

foukat, vanout

fly [flai]

flew [flu:]

flown [floun]

létat

grow [grou]

grew [gru]

grown [groun]

růst

know [nou]

knew [nju:]

known [noun]

vědět, znát

draw [dro:]

drew [dru:]

drawn [dro:n]

kreslit, táhnout

throw [θrou]

threw [θru:]

thrown [θroun]

házet

 

 

 

 

begin [biˈgin]

began [biˈgæn]

begun [biˈgan]

začínat

drink [driŋk]

drank [dræŋk]

drunk [draŋk]

pít

ring [riŋ]

rang [ræŋ]

rung [raŋ]

zvonit

sing [siŋ]

sang [sæŋ]

sung [saŋ ]

zpívat

sink [siŋk]

sank [sæŋk]

sunk [saŋk]

klesnout

swim [swim]

swam [swæm]

swum [swam]

plavat

 

 

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.