Test Aj 2. lekce

Ve čtvrtek 8.12. píšeme test z celé druhé lekce. Natrénujte časování slovesa být - kladné věty, otázky, zápor, krátká odpověď. Dále jsme brali přivlastňovací zájmena a předložky.

Kdo chce, může ještě jednou potrénovat.

UNIT 2 – OPAKOVÁNÍ

SLOVESO „TO BE“ (AM, IS, ARE)

Hello. My name ……….. Bob. I ……… eleven. I ……… English. I …….. from Great Britain. London ……… a great city. I ……… in Class 5. Our school …… old. My teachers …….. good. My brother ……. Jim. Joe and Ben …….. my friends. What …….. your name? How old ……. you? Where …….. you  from?

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ „TO BE“                              +  PS str.20/cv.3

Is he from the USA?                                 Yes, ………………. . / No, …………………

Are you American?                                  Yes, ………..……….. / No,…………………..

Is it your present?                                     Yes,………………… ./ No,…………………..

Are your friends at school?                      Yes,…………………. / No,…………………..

Are you and Kim happy?                         Yes,…………………. / No,……………………

Is your house white?                                Yes, ……………….... / No,……………………

Is his mum in the kitchen?                      Yes, …………………. / No,…………………….

Are Bob and Jim your friends?              Yes, ………………….. / No,…………………….

Are you ill?                                             Yes,………………….. / No,…………………….

PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA (MY,YOUR,HIS,HER,ITS,OUR,THEIR)

In the picture there are my friends with ……………… cat.

It´s me and ………….. brother.

Here you can see my brother Jim and …………… dog.

She´s my sister.  …………… name is Jane.

Here we are with ………….. dad.

Hello, Jim.  What is …………….. address?

PS str.23/cv.3     uč. str.26/cv.2

PŘEDLOŽKY (IN,ON,AT,FOR,FROM,WITH)               + PS str.23/cv.2

Jane is …………… the phone.                               Here you can see me …………… my brother Kev.

Where are you ………………… ?                         He is …………… Ben´s house.

This postcard is ……………… you, Jim.              We are …………… the kitchen.

Look! Joe is …………….. the door.                      I am …………… the garden.

We are …………… holiday.                                 …………… the picture there is a big car.

The pencil is ……………. my pencil case.           I have got a letter ………….. London.

 

ŘEŠENÍ:

is, am, am, am, is, am, is, are, is, are, is, are, are

Yes, he is/ No, he is not. Yes, I am. /No, I am not. Yes, it is./No, it is not. Yes, they are./No, they are not. Yes, we are./No, we are not. Yes, it is./No, it is not. Yes, she is./No, she is not. Yes, they are./No, they are not. Yes, I am./No, I am not.

their, my, his, her, our, your

on the phone, from, for, at, on, in, with my brother Key, at, in, in, in, from

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.