Zájezd - přílohy

 Cestovní kanceláře CK JH TRAVEL s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky se řídí obecně závaznými právními předpisy, především pak ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. a občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a jsou platné pro všechny zájezdy cestovní kanceláře (dále jen CK). Jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (dále jen SZ). Zájezdem (dále jen zájezd) se rozumí zájezd nabízený v katalogu nebo nabídkových listech a definovaný zákonem č. 159/1999 Sb. Zákazníkem je osoba (fyzická nebo právnická osoba), která uzavře s CK smlouvu o zájezdu, osoba, v jejíž prospěch je smlouva o zájezdu uzavřena, případně osoba, na kterou byl zájezd převeden za podmínek podle občanského zákoníku (dále jen zákazník).

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká uzavřením SZ, ve které se CK zavazuje obstarat pro zákazníka za sjednaných podmínek zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit CK předem sjednanou souhrnnou cenu. Smluvní vztah vzniká mezi CK a osobou, která SZ uzavírá a to i v případě, že tak činí ve prospěch dalších osob. Tato osoba odpovídá za splnění všech závazků ze SZ také osobami, v jejichž prospěch byla SZ uzavřena. Uzavřením SZ zákazník potvrzuje, že se seznámil s obsahem obdržených dokumentů (SZ, Všeobecné podmínky, program zájezdu). Uzavřením SZ se CK zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd v dohodnutém rozsahu a v souladu se sjednanými podmínkami.

3. Zájezd

Přihlašování na školní zájezdy probíhá prostřednictvím školy. Za nezletilého účastníka zájezdu v tomto případě uzavírá SZ jeho zákonný zástupce. V případě, že přihlašování probíhá prostřednictvím školy je vybírání závazných přihlášek i plateb od účastníků zájezdu plně v její kompetenci. Ve smluveném termínu je škola povinna předat CK platby a údaje nezbytné pro zajištění služeb zájezdu. Škola (zákazník) účastník zájezdu je po domluvě s průvodcem či jiným odpovědným pracovníkem CK oprávněna program upravit podle své potřeby. Za změny prováděné školou CK neodpovídá. Škola je oprávněna rozhodnout, kdo z jejích žáků se zájezdu zúčastní. Pokud škola vyloučí ze zájezdu již přihlášeného účastníka, musí tento uplatňovat veškeré své požadavky vyplývající z jeho neúčasti na zájezdu, vyjma požadavku na vrácení platby, vůči škole, nikoliv vůči CK.

Škola je oprávněna kdykoli před začátkem zájezdu rozhodnout o jeho zrušení, případně během zájezdu o jeho zkrácení či jiné úpravě. Veškeré následky a povinnosti účastníků tím vzniklé, musí účastníci uplatňovat vůči škole, nikoliv vůči CK.

CK komunikuje s účastníky zpravidla prostřednictvím školy telefonický, elektronický nebo pomocí mailu. Případné speciální požadavky jsou účastníci povinni nechat napsat do SZ. Škola je povinna přijímat reklamace od účastníků zájezdu a neprodleně je předat CK k řešení. Škola je povinna poskytnout CK a účastníkovi veškerou součinnost při řešení problémů během či po skončení zájezdu. Obdobná povinnost platí pro CK.

Účastníci školního zájezdu jsou povinni řídit se během zájezdu jak pokyny průvodce CK, tak pokyny doprovodného pedagoga. Škola v souladu s § 29 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) koná pedagogický dozor a zajišťuje bezpečnost a ochranu žáků během školního zájezdu.

4. Cena zájezdu

Ceny zájezdů jsou smluvní. Závazná je vždy cena, která je uvedena ve SZ. Zákazník je povinen při uzavření SZ uhradit zálohu ve výši 50% z dohodnuté souhrnné ceny zájezdu (není-li domluveno jinak), doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejdéle 30 dnů před realizací zájezdu (není-li domluveno jinak). V případě uzavření SZ ve lhůtě kratší než 30 dnů před realizací zájezdu, je zákazník povinen při uzavření SZ uhradit 100% dohodnuté souhrnné ceny.

CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu jen v případě, že dojde ke zvýšení: a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot

 1. plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
 2. směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%.

Ceny zájezdů jsou kalkulovány při cenách dopravy, platbách spojených s dopravou účtovaných dopravci a směnném kurzu ke dni uzavření SZ.

V případě jejich navýšení se cena zájezdu navýší o 100% navýšení. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu, jinak CK nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.

Jsou-li součástí zájezdu i další platby za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, musí SZ obsahovat údaje o výši těchto dalších plateb. CK neručí za ceny doplňkových služeb (vstupné do objektů, výlety lodí a lanovkou apod.), které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu. V případě, že se zákazník nedostaví včas k odjezdu nebo zmešká odlet, má CK nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

5. Povinnosti zákazníka

K základním povinnostem zákazníka patří zejména:

 1. uvádět pravdivě a úplně požadované informace ve SZ a předložit doklady požadované CK pro zajištění zájezdu;
 2. předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník mladší 18 let čerpá služby bez jeho doprovodu;c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 4;
 1. mít u sebe platný cestovní doklad, případně vízum, pokud je požadováno;
 2. řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné určené osoby a dodržovat stanovený program;
 3. zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu či které by mohlo způsobit škody dodavatelům jednotlivých služeb nebo CK;
 4. uhradit škodu způsobenou v dopravním prostředku nebo ubytovacím, či jiném zařízení, kde zákazník čerpal služby zajištěné dle SZ.

6. Změna smluvních podmínek Ze strany zákazníka

 1. Před zahájením zájezdu může zákazník SZ postoupit třetí osobě, pokud ta splňuje podmínky účasti na zájezdu. Změna v osobě zákazníka je účinná, doručí-li o tom zákazník CK včas oznámení, tj. nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu, spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou SZ souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu.
 2. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud takové náklady CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.
 3. Jakékoli jiné změny SZ vyžadují dohodu smluvních stran.

Ze strany CK

 1. Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu zásadně změnit podmínky SZ (posunutí zájezdu o více než 24 hod., úprava programu týká-li se více než 20% doby jeho trvání apod.), navrhne zákazníkovi změnu SZ. Pokud navrhovaná změna SZ vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou souhlasí. Nesouhlasí-li se změnou, má právo od SZ odstoupit ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení oznámení o změně. Neodstoupí-li zákazník od SZ v této lhůtě, platí, že se změnou SZ souhlasí.
 2. Při uzavření změněné SZ se platby uskutečněné na základě původní SZ považují za platby podle změněné SZ. Je-li cena změněného zájezdu nižší než již uskutečněné platby podle předchozí věty, je CK povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.
 3. CK je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně plánovaný program a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo se blížící k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu. 7. Odstoupení od SZ

Ze strany zákazníka

 1. Zákazník může od SZ odstoupit před zahájením zájezdu kdykoliv.
 2. Odstoupil-li zákazník od SZ, protože nesouhlasí s její změnou nebo odstoupila-li CK od SZ z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK nabídla náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech CK takový zájezd nabídnout. Dohodnou-li se strany o náhradním zájezdu, nemá CK právo zvýšit cenu, i když je náhradní zájezd vyšší jakosti. Je-li náhradní zájezd nižší jakosti, vyplatí CK zákazníkovi rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu.
 3. Odstoupí-li zákazník od SZ proto, že CK porušila své povinnosti vyplývající z SZ nebo nedojde-li k uzavření nové SZ dle odst. 7 článku b), je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené SZ, aniž by byl zákazník povinen platit CK odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

Ze strany CK

 1. CK může před zahájením zájezdu od SZ odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo porušení povinností zákazníkem
 2. CK má právo zrušit zájezd kdykoliv, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu 40 zákazníků (pokud není ve specifikaci zájezdu uveden jiný minimální počet zákazníků zájezdu). Jestliže CK zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinna zákazníka o této skutečnosti písemně informovat nejdéle 10 dnů před zahájením zájezdu. CK má právo zrušit zájezd rovněž v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni spravedlivě vyžadovat.
 3. Zruší-li CK zájezd z jiných důvodů než je uvedeno v odst. b) ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi penále ve výši 10% z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.
 4. CK se může odpovědnosti za škodu podle odst. c) nebo povinnosti zaplatit penále zprostit jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodů uvedených v odst. b).

8. Stornovací podmínky

Není-li důvodem odstoupení zákazníka porušení povinností CK stanovených SZ nebo odstoupí-li CK od SZ před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši účelně vynaložených nákladů CK (způsobených odstoupením) a to až do skutečné výše těchto nákladů. Výše odstupného je stanovena na osobu.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit zájezd kdykoliv před jeho zahájením, není-li dosažen minimální počet 45 fakticky se účastnících účastníků zájezdu v případě autobusového zájezdu, nebo 20 účastníků fakticky se účastnících zájezdu v případě leteckého zájezdu, anebo jestliže se uskutečnění zájezdu není ani po vyčerpání všech možností z důvodu překročení hranice hospodárnosti proveditelný.

Při odstoupení od smlouvy zaplatí zákazník tyto storno poplatky (odstupné):

50 % ze sjednané ceny v době delší než 35 dnů před odjezdem

60 % ze sjednané ceny v době 17 – 35 dnů před odjezdem

80 % ze sjednané ceny v době 7 – 16 dnů před odjezdem

100 % ze sjednané ceny v době kratší než 6 dnů před odjezdem

CK je povinna vrátit zákazníkovi částku, kterou od něho obdržela na úhradu ceny podle zrušené SZ, sníženou o výše uvedené odstupné.

9. Reklamační řád a odpovědnost za škodu

CK odpovídá zákazníkovi za splnění závazků vyplývajících z uzavřené SZ bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny CK nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než bylo předem potvrzeno ve SZ, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.

Zákazník musí uplatnit své právo tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě samém (u průvodce CK).

Nedojde-li k okamžitému vyřízení reklamace a nebyla-li sjednána náprava, sepíše ihned průvodce CK s reklamujícím reklamační protokol. Protokol podepíše reklamující a průvodce CK. Reklamující obdrží jedno vyhotovení protokolu. Průvodcem potvrzený protokol je zákazník povinen předložit při reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CK nebo prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu.

CK neodpovídá za úroveň cizích služeb, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiného poskytovatele služeb.

CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem nebo třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

Vznikne-li porušením závazků ze SZ škoda, je poškozovatel povinen ji nahradit. Povinnosti k náhradě škody se poškozovatel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze SZ dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

Povinnost CK hradit škodu je omezena v souladu s pravidly, které pro omezení výše náhrady za škody v případě smrti, zranění a ztráty nebo poškození zavazadel v letecké dopravě stanoví Úmluva o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje zákazník přímo u dopravce.

Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklé v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešení ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištění dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, poškozením jiného zákazníka, je zákazník povinen tuto škodu CK nahradit. Odvracela-li CK škodu, která hrozila zákazníkům, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které v té souvislosti vynaložila, a na náhradu škody, kterou utrpěla, a to v rozsahu přiměřeném hrozící škodě. Zákazník je rovněž povinen odčinit újmu způsobenou na dobrém jméně CK.

10. Cestovní pojištění

Povinné smluvní pojištění CK dle zákona 159/1999 Sb. CK má uzavřenu pojistnou smlouvu, na základě níž vzniká zákazníkovi, s nímž CK uzavřela SZ, právo na plnění v případě úpadku CK, kdy CK: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu do ČR,

 1. nevrátí zákazníkovi zálohu nebo cenu za zájezd, který se neuskutečnil,
 2. nevrátí zákazníkovi rozdíl v ceně, když se zájezd uskutečnil jenom z části.

Cestovní pojištění zákazníka:

V rámci ceny zahraničního (mimo ČR) zájezdu jsou zákazníci po dobu konání zájezdu pojištěni na základě smlouvy, uzavřené mezi pořadatelem a pojišťovnou UNIQA, a. s. Podmínky a cena tohoto pojištění se řídí smluvním ujednáním UNIQA Pojišťovny, a. s. Pojistné podmínky pojištění léčebných výloh tvoří přílohu SZ .

Není-li ve SZ stanoveno jinak, je v ceně zájezdu zahrnuto i cestovní pojištění. U zájezdů, kde tomu tak není, doporučuje CK zákazníkovi toto cestovní pojištění uzavřít, ať už prostřednictvím CK nebo prostřednictvím jiného oprávněného subjektu. CK může zprostředkovat zákazníkovi sjednání různých typů pojištění, např. pojištění léčebných výloh, úrazu, storna zájezdu, zavazadel, odpovědnosti za škodu. U cestovního pojištění (ať je zahrnuté v ceně nebo uzavřené dodatečně) vzniká pojistná smlouva vždy přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojistných událostí poskytne CK potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod., veškeré uznané náklady hradí pojišťovna.

11. Ochrana osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů a s pořizováním a užitím fotografií a videozáznamů

Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění SZ zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, skutečnost, kterého zájezdu se zúčastní, rodné číslo, pohlaví, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, datum narození, adresa bydliště, emailová adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. V případě školních zájezdů je CK oprávněna dále zpracovávat osobní údaje žáka v rozsahu: škola, třída a osobní údaje zákonného zástupce v rozsahu jméno, příjmení, telefon, adresa bydliště a e-mailová adresa. Oprávnění zpracovávat osobní údaje zákonného zástupce v uvedeném rozsahu platí i u ostatních zájezdů, kterých se účastní nezletilé osoby.

Pro účely plnění SZ budou informace uvedené v čl. 11

v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotely, letecké společnosti, průvodci, pojišťovny atd.). Při školních zájezdech jsou všechny osobní údaje žáka uvedené v čl. 11 předávány průvodci zájezdu a vedoucímu pedagogovi, dále v rozsahu maximálně jméno, příjmení, pohlaví, věk, datum narození, alergie, léky a zdravotní obtíže ubytovacím zařízením či zprostředkující agentuře. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že osobní údaje zákazníka budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotely) či v jiné třetí zemi (zejména letecké společnosti). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne CK na žádost zákazníka, případně je možné čerpat informace z https://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm

Zákazník bere také na vědomí, že nakládání s osobními údaji se v nezbytném rozsahu vztahuje rovněž na zpřístupnění těchto údajů zaměstnancům CK a dále v případě elektronického kontaktu těm, jež jsou oprávněni šířit jménem CK její obchodní sdělení. CK může na zájezdech pořizovat obrazové i zvukové materiály, případně může tyto obdržet od jiných účastníků zájezdu. Jejich použití pro propagaci CK v tištěné i elektronické formě podléhá souhlasu zákazníka. V případě nezletilých účastníků zájezdu je zapotřebí souhlas jejich zákonného zástupce Zákazník dále bere na vědomí, že CK může zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se výhradně služeb CK. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Zasílání obchodních sdělení lze kdykoli zrušit zasláním žádosti na elektronickou adresu info@jhtravel.cz, případně využitím odkazu pro odhlášení, který je součástí každého obchodního sdělení.

Zákazník bere na vědomí, že CK je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

Výše uvedená ustanovení čl. 11 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník SZ uzavřel (spolucestující). Uzavřením SZ zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení. Zákazník jako subjekt údajů má svá práva týkající se ochrany osobních údajů.

12. Závěrečná ustanovení

Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů. Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu či jiné nabídce zájezdů od SZ - má vždy přednost SZ.

V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o zájezdu, na kterou se vztahují tyto VšOP, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Nedojde-li k mimosoudnímu vyřešení sporů vzniklých ze smluv, na které se vztahují tyto VšOP, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy ČR. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz. Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami účasti na autobusových a leteckých zájezdech CK JH Travel s. r. o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1. 1. 2019

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.