Bakaláři , evidence žáků

Žáci  obdrželi potřebné informace a přístupové údaje. Byli seznámeni s postupem jak nahlížet do školní evidence (údaje evidované školou) a školní klasifikace. Pokud žák nebyl v tuto dobu ve škole nebo má problém s přístupem, obrátí se neprodleně na školního informatika. Kopii přístupových údajů mají pro případ ztráty třídní vyučující - oslovte je při ztrátě. Pokud si heslo změníte, musíte při ztrátě požádat školního informatika o vygenerování nových přístupových údajů.

Žádáme žáky a rodiče, aby provedli kontrolu osobních údajů evidovaných školou a případné změny nebo překlepy nahlásili neprodleně prostřednictvím třídních k opravě.

Rodiče získají vhodnou formou (nebo již mají)  své vlastní přístupové údaje. V následujícím školním roce zůstávají přístupové údaje v platnosti.  Elektronická knížka plně nahradí papírovou žákovskou knížku a bude hlavním komunikačním kanálem škola-žák-rodiče. Ve školním roce 2017/2018 budeme využívat moduly klasifikace - známky, komens - sytém omlouvání a přenos informací, evidence - kontrola osobních údajů.  Ostatní funkcionality budou zprovozněny postupně.

 

pro přístup do INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ŠKOLY KLIKNĚTE NA LOGO PROGRAMU BAKALÁŘI
(viz níže)

Návod na omluvenku žáka:

Uživatel s právy RODIČE  se přihlásí do systému Bakaláři a z nabídky zvolí položku KOMENS

následuje klik na nabídku Poslat zprávu...

Z nabídky vpravo vyberete Omluvení absence ...

do textového pole napíšeme omluvenku ...

do pole komu se automaticky vloží učitel a jméno třídního ...

zaškrtne se zpráva s potvrzením (v odeslané poště je možno nalézt zda byla zpráva již přečtena)

Následuje tlačítko vlevo dole Odeslat ..

prosím dávejte pozor kam a co odesíláte

řada rodičů nezvolí Omluvení absence

a odešle obecnou zprávu na VEDENÍ ŠKOLY!

 

 

 

 

Návod na zprávu vyučujícímu:

Uživatel s právy RODIČE  se přihlásí do systému Bakaláři a z nabídky zvolí položku KOMENS

následuje klik na nabídku Poslat zprávu...

Z nabídky vpravo vyberete Obecná zpráva ...

  vyberete si učitele (který učí ve třídě)

napíšete zprávu a odešlete tlačítkem vlevo dole

pokud odesílající zaškrtne volbu s potvrzením - měl by příjemce POTVRDIT PŘIJETÍ

kliknutím na zaškrtávací políčko, že zprávu ČETL, přípaně že souhlasí s textem zprávy (souhlas s předčasným odchodem ze školy...) odešle systém tuto informaci odesílateli a ten vidí kdo četl, případně souhlasí ..

 

Nástěnka:

Na nástěnku třídy či školy mohou vkládat zprávy oprávnění uživatelé, dle nastavení parametrů Komunikačního systému. Zprávy zaslané na nástěnku školy se zobrazí všem uživatelům, zprávy na nástěnku třídy se zobrazí žákům třídy, jejich rodičům a třídnímu učiteli.Nástěnku používáme jako skutečnou nástěnku ve škole. Například zde zveřejníme výtahu ze školního řádu, způsob klasifikace, dlouhodobé nabídky na doučování, tematické plány, účast na různých akcích a soutěžích a jejich výsledky  atd.

 

Zprávy na nástěnce obsahují hlavičku zprávy a text. Pokud byla zpráva upra vena, vidíme datum a čas úpravy.

Záhlaví zpráv je barevně odlišené dle typu odesílatele (viz nabídka, která se zobrazí po kliknutí na tlačítko , která je na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele).

Zobrazení zpráv na nástěnce se dá upravit dle voleb na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele.

Pokud chceme zobrazit pouze zprávy přijaté v určitém období, použijeme položku období.

Pokud vybereme možnost zadané období, je nutné definovat počáteční a konečné datum období.

...

  Informace ke klasifikaci a jejímu zobrazení v IS Bakaláři: 

Průběžná klasifikace používá známky 1 - 5 a to navíc s různou váhou. Nejméně náročné klasifikace mají váhu 1 a nejvýznamnější klasifikace má váhu 5 . Následuje číselník typů známek:

Typy známek (váha)

E - pís.práce (5)
T - ústní zkoušení (5)
V - Praktické cvičení (5)
S - ústní zkoušení (4)
D - pís.práce (4)
U - Praktické cvičení (4)
C - pís.práce (3)
Z - Praktické cvičení (3)
R - ústní zkoušení (3)
Y - Praktické cvičení (2)
Q - ústní zkoušení (2)
B - pís.práce (2)
W - Domácí úkol (2)
X - Praktické cvičení (1)
A - pís.práce malá (1)
P - ústní zkoušení malé (1)

Pro komplexnější pohled na klasifikaci se budou v hodnocení objevovat i další znaky, které mohou vyučující používat k  zaznamenání skutečnosti, že se žák dotyčné klasifikace neúčastnil. Je možné dohledat, zda žák odevzdává domácí úkoly,  chybí na písemné práce ....

Dodatkové známky

? plánovaná klasifikace
A nemoc-absence
N nepsal-neúčastnil se
U uvolněn
X nehodnocen

Bakaláři existujíjako samostatné aplikace pro IOS Android i Windows 10.

najdete je na pčíslušných obchodech těěchto operačních systémů, aplikace jsou nicméně ve vývoji ...

    

Aplikace jsou v různém stavu funkčnosti pro jednotlivé OS. Pokud Vám něco nevyhovuje nebo nefunguje,

prosím kontaktujte přímo výrobce systému Bakaláři - tyto aplikace škola neprovozuje a nemá jinou možnost,

než vaše zprávy přeposílat ...

Technická podpora Bakaláři

 

Vaše náměty a připomínky

a případné Vaše problémy s funkčností se systémem pište na adresu:
 
admin@skolalb.cz
 
Odpověď Vám zašleme v co nejkratším termínu
Děkujeme

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.