VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně,

- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,

- nesmí být vydána se zpětnou účinností,

- vzniká na dobu neurčitou.

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb.,

o zájmovém vzdělávání, v platném znění. ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost ŠD je určena přednostně žákům prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, žáci nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, pokud nejsou přijati k činnosti školního klubu. Činností vykonávaných ŠD se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠD. ŠD může vykonávat činnost

pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

1. 1 Žáci jsou povinni

a) řádně docházet do školní družiny,

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti,

s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním

 nebo vnitřním řádem,

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

f) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny

v těchto údajích.

1. 2 Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů zaměstnanců školy.   

1. 3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1. 4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

1. 5 Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději

do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

1. 6 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání

a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1. 7 Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1. 8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

2. Organizace činnosti školní družiny    

 Přihlašování a odhlašování

Ředitel školy stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence žáků takto:

2. 1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec školy vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2. 2 O přijetí žáka k docházce do ŠD ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, táborové činnosti a dalších podobných činností spojených s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací

a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD.

2. 3 Úplata  za ŠD je stanovena směrnicí ředitele školy,  činí 150,- Kč/měsíčně a bude hrazena bezhotovostně na účet školy za 1, pololetí do 30. 9. - 750,-Kč, za 2. pololetí do 28. 2. - 750,-Kč.

2. 4 Výši úplaty může ředitel školy snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

a) žák nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) žákovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách nebo

c) žák svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

2.5 Pokud za žáka není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD.

 

3. Provoz a vnitřní režim školní družiny  

3. 1 ŠD je umístěna v přízemí školy 1. stupně základní školy. Výchovnou činnost provozuje ve třech třídách: 1. oddělení prvních tříd, 2. oddělení prvních a druhých tříd,

3. oddělení druhých a třetích tříd. Využívá i další prostory – školní tělocvičnu a sportovní hřiště.

3. 2 Žák, který navštěvuje ŠD, musí mít platný zápisní lístek, řádně vyplněný a podepsaný

od rodičů (zákonných zástupců).

3. 3 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky ŠD.

3. 4 O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy společně s vedoucí vychovatelkou na základě vyplněného zápisního lístku. Umístění žáka ve ŠD není nárokové.

3. 5 Provoz ŠD začíná v 6. 30 hodin a končí v 16. 30 hodin. Odpolední činnost ŠD začíná příchodem žáků z vyučování a to v 11. 10 hodin a ve 12. 05 hodin. Na oběd žáci docházejí

do školní jídelny ZŠ a MŠ, Masarykovo náměstí 108, Lázně Bohdaneč. Přesun žáků ŠD na oběd je vždy zajištěn doprovodem zaměstnanců školy. Po obědě žáci chodí na vycházku, vozovku přecházejí v místech určených pravidly silničního provozu. Z vycházky se ŠD vrací zpět do školy 1. stupně, kde probíhá výchovně vzdělávací činnost, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, také umožňuje žákům přípravu na vyučování, která probíhá formou didaktických her. Psaní domácích úkolů je možné po 15. 00 hodině pouze na písemnou žádost rodičů (zákonných zástupců).

3. 6 Rodiče (zákonní zástupci) si žáky ze ŠD vyzvedávají ve stanovenou dobu (uvedeno

na zápisním lístku) u hlavního vchodu školy. Vstup rodičům do tříd, šaten a školní jídelny není z hygienických a bezpečnostních důvodů vhodný. Vzhledem k dennímu programu ŠD si rodiče mohou žáky vyzvedávat v 13.15 hodin u ŠJ, dále od 15. 00 do 16. 30 hodin prostřednictvím zvonku (u hlavního vchodu budovy školy).

3. 7 V době provozu ŠD může žák navštěvovat zájmové kroužky, vedené pedagogy školy

či lektory cizích subjektů. Veškeré informace, týkající se daného kroužku, si rodiče (zákonní zástupci) vyřizují s lektorem. Vychovatelka žáka předá pouze na písemnou žádost rodičů (zákonných zástupců). Na písemnou žádost rodičů (zákonných zástupců) může být žák

po ukončení kroužku, s doprovodem lektora, předán zpět do ŠD. 

3. 8 Vychovatelka předá žáka pouze rodičům (zákonným zástupcům) nebo osobám, uvedeným

na zápisním lístku. V případě vyzvedávání žáka jinou osobou, než je uvedena na zápisním lístku, musí být na omluvence uvedeny osobní údaje dané osoby (jméno, příjmení a číslo občanského průkazu, kterým se prokáže).

3. 9 Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni si žáka vyzvednout v dohodnutém čase. Pokud tak neučiní do 16. 30 hodin, vychovatelka telefonicky rodiče (zákonné zástupce) uvedené

 na zápisním lístku upozorní. Pokud je tento postup bezvýsledný, požádá vychovatelka o pomoc Policii ČR. V opakovaných případech budou informováni pracovníci sociálního odboru magistrátu města.

3. 10 Vychovatelka po odchodu žáků ze ŠD zkontroluje uzavření oken, vody a uzamčení budovy.

3. 11 Každou nepřítomnost, která není zdůvodněna nepřítomností ve školním vyučování, nutno řádně vychovatelce omluvit.

3. 12 Žáka lze uvolnit ze ŠD pouze na písemnou žádost (s podpisem, datem a hodinou odchodu). Na telefonické zavolání nebude žák uvolněn. Změnu bydliště, telefonu, odhlášení žáka ze ŠD hlásí rodiče včas.

3. 13 Rodiče (zákonní zástupci) mají právo být informováni o chování žáka ve ŠD a o akcích ŠD.

3. 14 Cizí osoby smí vstupovat do objektu školy pouze se souhlasem zaměstnance školy. Cizí osoby jsou povinni plnit pokyny zaměstnanců školy. Cizí osoby nesmí ohrožovat ani omezovat žáky školy. Cizí osobou se rozumí i žák školy, který opustil řádně školu (dle rozvrhu či souhlasu  zákonného zástupce) a vstupuje opětovně do školy v rámci svých aktivit, návštěvy (např. kroužek vedený jinou právnickou, fyzickou osobou než škola, s platnou nájemní smlouvou -  pouze

pod vedením řádného vedoucího kroužku).

3. 15 O prázdninách, svátcích a ve dnech ředitelského volna bude ŠD v provozu na základě rozhodnutí ředitele školy.

3. 16 Kontaktní telefonní číslo na školní družinu: 464 600 314 (sborovna),

kontaktní číslo na mobil: 774 753 918 (vedoucí vychovatelka).

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4. 1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků

v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

4. 2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj

a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

4. 3 Zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují

bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten zaměstnanec školy, který byl jeho svědkem nebo který se o něm informoval první.     

  5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

5. 1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

5. 2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

5. 3 Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze

z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.     

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. 1 Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky

o základním vzdělávání.

6. 2 Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele školy

ze ŠD vyloučen. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví

a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

7. Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

7. 1 Přednostně je ŠD určena žákům 1. a 2. tříd,

 - dojíždějícím žákům,

 - dále žákům 3. tříd, popř. žákům 4. a 5. tříd.

7. 2 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků.

8. Dokumentace školní družiny

Ve ŠD se vede tato dokumentace:   

a) písemné přihlášky žáků; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců žáka

o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD,

b) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky žáků,

c) celoroční plán činnosti ŠD (ŠVP ŠD),

d) průběžné a roční hodnocení práce ŠD jako podklad pro výroční zprávu školy (metodický orgán),

e) vnitřní řád ŠD,

f) knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků a studentů (evidence uložena u p. zástupkyně školy).

9. Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec školy: vedoucí vychovatelka ŠD.

2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.

3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.

4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2015

V Lázních Bohdanči dne 1. 9. 2015

                                                                                          Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský

                                                                                                   ředitel školy

 

 

vnitřní řád ke stažení ... vnitřní řád_SD_2015 .pdf (270486)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.