Výchovný poradce

   
Mgr. Zuzana Serbouti přízemí  č. dveří 3
Konzultační hodiny: středa 11 – 13 h
  úterý 14:30 - 16 h
  po předchozí domluvě

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V OBORECH VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Jednotná přijímací zkouška (jednotná zkouška nebo JP) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Organizací jednotné přijímací zkoušky bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum), a to na základě § 60b odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Centrum je příspěvkovou organizací, která patří mezi tzv. ostatní přímo řízené organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a s organizací plošných evaluačních projektů má mnohaleté zkušenosti.

CZVV v rámci jednotné zkoušky:

 • připravuje zadání a zajišťuje výrobu testových zadání jednotné zkoušky; 
 • zajišťuje distribuci zadání jednotné zkoušky do zkušebních míst; 
 • je zpracovatelem registru uchazečů o studium v oborech vzdělání se stanovenou jednotnou zkouškou a výsledků hodnocení jednotné zkoušky; 
 • stanoví podmínky organizace a metodiky jednotné zkoušky; 
 • zajišťuje zpracování a centrální vyhodnocení výsledků jednotné zkoušky a jejich zpřístupnění středním školám. 

Co znamená pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou konání jednotné zkoušky?

Pro uchazeče o studium na střední škole v oborech vzdělání s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání, případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku v řádném termínu na každé z těchto škol. Jednotná zkouška totiž bude konána ve dvou termínech, tak aby žák mohl testy konat na každé škole, a ve výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek ze zmíněných dvou pokusů. Pakliže se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a omluví se řediteli školy do 3 dnů od termínu konání zkoušky, koná jednotnou zkoušku v termínu náhradním. 

V případě, kdy byl uchazeč v rámci prvního a/nebo druhého termínu jednotné zkoušky omluven ředitelem školy, jeho výsledky se pokládají za neuzavřené a škole bude lepší výsledek poskytnut až po absolvování náhradního termínu jednotné zkoušky. Pokud se uchazeč k 1. nebo 2. termínu jednotné zkoušky nedostaví a nebude z tohoto termínu ředitelem školy omluven, budou jeho výsledky uzavřeny a ředitelům škol bude poskytnut výsledek uchazeče z termínu, ve kterém jednotné testy konal. Základní principy jednotné zkoušky

 • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, pro sportovní gymnázia a nástavbové obory středních škol.
 • V souladu s § 60 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. 
 • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku na školu s maturitním oborem, koná jednotnou zkoušku pouze jednou. Stejně tak koná jednotnou zkoušku jednou, pokud podá jednu z přihlášek na školu, kde se jednotná zkouška nekoná (nematuritní obory apod.).
 • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku jednou na každé přihlášené škole nebo do každého přihlášeného oboru vzdělání, přičemž pro rozhodnutí o přijetí se využije lepší výsledek z jednotného testu z matematiky a českého jazyka.
 • Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.
  • Varianty testů jsou různé pro čtyřleté a nástavbové obory vzdělání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.
 • Termíny konání jednotné zkoušky v 1. a 2. termínu jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání.
 • V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k řádnému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
 • Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
  • Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
  • Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami upraví ředitel školy, na které se jednotná zkouška koná, podmínky v příjímacím řízení podle platného doporučení školského poradenského zařízení.
  • Ve spolupráci s Centrem ředitel školy zajistí formální úpravu zkušební dokumentace pro uchazeče, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na zvětšení písma nebo u nichž je doporučeno pro uzpůsobení podmínek zkoušky využití počítače, případně z doporučení vyplývá požadavek na zadání jednotných testů v Braillově písmu.
  • Více podrobností v dokumentu Informace MŠMT k podpůrným opatřením při přijímacím řízení

FÁZE ORGANIZACE JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1) Kritéria pro přijetí na střední školu

Ředitel střední školy stanoví nejpozději do 31. ledna pro první kolo přijímacího řízení a nejpozději k datu vyhlášení případných dalších kol přijímacího řízení:

 • jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění,
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání

a zároveň může stanovit

 • školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny konání zkoušky,
 • jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu.

2) Přihlašování ke studiu na střední škole

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce. 

Uchazeč koná jednotné testy takto:

 • v 1. termínu ve škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce,         v 2. termínu ve škole uvedené v 2. pořadí na přihlášce.

Z toho důvodu upozorňujeme, že nelze na přihláškách zaměňovat pořadí škol!

Na přihlášce bude uveden souhlas uchazeče se zpracováním údajů Centrem. 

Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2017. Dodržení termínu pro odevzdání správně vyplněné přihlášky řediteli školy je zásadní a při nedodržení termínu a chybném vyplnění náležitostí přihlášky nemusí ředitel střední školy přihlášku uchazeče v rámci 1. kola přijímacího řízení akceptovat. Proto doporučujeme apelovat na žáky a rodiče, aby nenechávali podání přihlášky na poslední chvíli.

 

 

3) Konání jednotných testů

Ředitel školy zašle uchazečům pozvánku k vykonání jednotné zkoušky v řádném termínu nejpozději 14 dnů před termínem této zkoušky. Pro náhradní termín pak ředitel školy zašle pozvánku uchazečům nejpozději do 7 dnů před termínem určeným pro jeho konání.

Termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vždy nejpozději do 30. září školního roku, ve kterém se přijímací zkouška koná. První řádný termín pro konání didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky byl stanoven pro čtyřleté obory vzdělání na 12. dubna 2017 a pro osmiletá a šestiletá gymnázia na 18. dubna 2017.

Druhý řádný termín byl pak stanoven pro čtyřleté obory vzdělání na 19. dubna 2017 a pro osmiletá a šestiletá gymnázia na 20. dubna 2017.

Náhradní termín k prvnímu řádnému termínu se bude konat pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání s maturitní zkouškou 11. května 2017 a k druhému řádnému termínu pak 12. května 2017.

                 

4) Didaktické testy jednotné přijímací zkoušky

Didaktické testy jednotné přijímací zkoušky se konají z předmětu matematika a její aplikace a předmětu český jazyk a literatura a jsou zpracovány v rozsahu:

 1. učiva stanoveného pro první stupeň základní školy u osmiletých oborů vzdělání, 
 2. učiva do sedmého ročníku základní školy daného poměrným vzdělávacím obsahem Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u šestiletých oborů vzdělání, 
 3. učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u ostatních oborů vzdělání.

Požadavky na vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci jednotné přijímací zkoušky, jsou specifikovány v dokumentech věnovaných samostatně matematice a českému jazyku.

Pro přípravu jsou vhodné publikace, které se využívají při výuce na základní škole, jsou v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a jsou schválené doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Seznam schvalovacích doložek učebnic MŠMT pro základní školy je k dispozici na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz.

Poznámka: Centrum neručí za správnost informací, publikací a případných podpůrných aktivit jiných, převážně soukromých subjektů.

Představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh si uchazeči udělají z didaktických testů využitých při ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016. Na níže uvedených odkazech jsou k dispozici ilustrační testy i testy z řádných termínů pokusných ověřování společně se záznamovými archy, do nichž uchazeči zapisují své odpovědi, a klíči správných řešení pro jednotlivé úlohy.

Před konáním samotným konáním jednotných přijímacích testů bude zveřejněna dalších ilustračních testů, u kterých bude, mimo jiné, k dispozici vzorově vyplněný záznamový arch. Sada ilustračních testů pro jednotnou přijímací zkoušku bude zveřejněna na www.cermat.cz 8. února 2017. Před zveřejněním na webových stránkách budou ilustrační testy poskytnuty středním školám.

5) Výsledky přijímacího řízení

Výsledky jednotných zkoušek konaných v řádném termínu předá Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ředitelům středních škol nejpozději do 28. dubna 2017. Ředitel školy následně musí zveřejnit pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení včetně kritérií hodnocení přijímacího řízení nejpozději do 2 pracovních dnů od předání výsledků jednotných testů Centrem škole, respektive do 2 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném pro konání školní přijímací zkoušky (byla-li stanovena).

Užitečné odkazy


ke stažení PDF verze ...Informace k přijímacímu řízení SS.pdf (989601)

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.