Dokumenty a tiskopisy ke stažení 

GDPR

OD 25.5.2018 vstupuje v platnost smernice EU o ochraně osobních dat. Jako ostatní isntituce i naše škola má za povinnost implemetaci těchto pravidel. Po analýze stávající dokumentace k ochraně OÚ vnikla doporučení pro další činnosta a opatření. Žáci a rodiče budou postupně seznamováni s naplněnám tothoto opatření (GDPR). Ve školním informačním systému byl zprovozněn samostatný modul GDPR s jehož použitím budete postupně seznámeni. Škola ustavila "DPO" - pověřence na kterého se můžete prostřednictvím kontaktu zde a v Bakalářích obracet s dotazy a podněty.

Podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, článek 37, správce a zpracovatel jmenuje dne 25. 5. 2018 pověřence pro ochranu osobních údajů.

Ing. Marek JakubskýMarek.Jakubsky@csystem.czMobil:+420602788776Web:www.csystem.cz Opatření, poučení a souhlasy budou směřovány k zahájení nového školního roku.

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce


 1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

 1. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu nebo
 • na základě souhlasu zletilých žáků, zákonných zástupců žáků.

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).

 1. 1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona
 • školní matrika,
 • doklady o přijímání žáků a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, třídní kniha,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.
 1. 2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP,
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 1. 3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
 • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,
 • fotografie, audio či videozáznam za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole,
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách
 • telefonní a emailový kontakt žáka v matrice
 • zdravotní pojišťovna žáka
 • číslo dokladu totožnosti žáka
 • informace o dosažených úspěších v akcích, soutěžích a olympiádách
 • telefonní a emailový kontakt zákonného zástupce
 • číslo bankovního účtu zákonného zástupce
 1. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů. Pro souhlasy bude použit modul GDPR Bakaláři.

 1. Práva žáků a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • nově vytvořená směrnice ředitele školy pro ochranu osobních údajů (náhled možný po dohodě s pověřencem pro ochranu osobních údajů)
 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,

nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole, osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,

 • shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam žáků bez rodných čísel),
 • již nepotřebné údaje skartovat,
 • zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces, školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.
 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola jako "orgán veřejné moci" rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů, proto musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Kontakt na pověřence osobních údajů, který vám sdělí podrobné informace ke GDPR:

Ing. Marek Jakubský, C SYSTEM CZ a.s., Jana Palacha 1552, 530 02, Pardubice