Školní
vzdělávací program
"od jara do zimy"

Charakteristika vzdělávacího programu

,,Od jara do zimy"

Vzdělávací cíle a záměry:

Motto naznačuje zaměření programu na přirozeném, stále se opakujícícm rytmickém střídání ročních dob a tradic. Našim cílem je v dětech vytvořit představu o nerozlučném sepětí člověka s přírodou.Dalším cílem rozvíjet dítě jako součást světa, ve kterém žije.

Mateřská škola, jak ji chápeme, má být místem pohody, bezpečí, jistoty, místem, které umožňuje všestranný rozvoj dítěte a které nenásilnou formou probouzí v dětech zvídavost, tvořivost, zdravé sebevědomí, schopnost empatie, spolupráce, sebereflexe, učí děti chápat souvislosti, vzájemnou závislost přírody, lidského života a kultury. Všichni máme příležitost objevit své možnosti, ale i rozmanitosti světa, učit se srozumitelné komunikaci, která přispívá k vzájemnému sblížení, pochopení, věnovat pozornost hodnotám jako je přátelství, tolerance, pěstovat laskavost a cit pro rozdílnost. Naším cílem je vytvářet v dětech pocit, že jsme tu jeden pro druhého. Že se ve chvílích, kdy se cítí nejisté, mají na koho obrátit, že jim druhý (dospělý, kamarád) podá pomocnou ruku. A zároveň i v nich samých vytvářet otevřenost, připravenost nabídnout svou pomoc a srdíčko tomu, kdo potřebuje, že jsme tu jeden pro druhého - spolu - ve chvílích pohody, společně sdílené radosti, ale i ve chvílích nezdaru, smutku, nepohody, se kterou zde nikdo nezůstává sám. Škola klade důraz na:

 • etickou kvalitu osobnosti pedagoga a jeho profesionalitu
 • profesní růst pedagogů i ostatních zaměstnanců školy
 • individuální přístup pedagoga ke každému dítěti
 • harmonický rozvoj osobnosti dítěte
 • rozvoj komunikace a sociálních vztahů k dětem a dospělým
 • dodržování dohodnutých pravidel soužití v kolektivu dětí i v kolektivu zaměstnanců školy
 • spolupráci s rodinou v zájmu jednotného působení na dítě
 • vytváření podmínek pro spolupráci s veřejností
 • rozvíjení citlivého vztahu k přírodě

Formy a metody práce:

Vše, co se v mateřské škole děje, je prospěšné dítěti. Každé dítě je respektováno a přijímáno jako partner. Učitelé společně s dětmi vytvářejí pravidla soužití. Vzájemná komunikace je pozitivní, pro dítě podnětná a rozvíjející. Prostředí mateřské školy je přátelské a vstřícné. Formy organizace jsou přizpůsobovány potřebám dětí.

Metody práce jsou založené na prožitku, vzoru, hře, pohybu, manipulaci a experimentu, komunikaci, tvoření a fantazii, myšlenkových operacích.

Organizační formy: volná hra, řízená činnost, stravování, odpočinek a hygiena, pobyt venku, rituály, cvičení, nepravidelné činnosti - oslavy, výlety, exkurze, návštěvy divadel apod., zájmové aktivity.

Vzdělávací obsah

Principy a metody vzdělávání

 • výchovu a vzdělávání je potřeba začít od toho, co už dítě umí
 • vše spolu souvisí - uplatňovat princip integrovaného učení hrou a činnostmi
 • důležitost vnitřní motivace, práce s emocemi
 • důležitost přiměřené kázně (pravidla soužití na třídě)
 • pro dítě jsou důležití lidé, se kterými vstupuje nejčastěji do kontaktu - dítě potřebuje vzory - (nevnímá příliš co říkáme, ale dobře si pamatuje, co děláme)

Uspořádání integrovaných bloků

I. Kdo jsem a kde žiji

 • Téma : Moje školka plná překvapení
 • Téma : Moji kamarádi
 • Téma : Moje město
 • Téma: Moje rodina 5. Téma: Moje vlast

II.Zkoumáme svět lidí

1.Téma: Kdo, co s čím - práce dospělých

2.Téma: Pozor, jedeme - Bezpečně do školy

3.Téma: Zavolejte pana doktora - co je zdraví, co je nemoc

4. Téma: Poznávám sám sebe - jak jsem přišel na svět

5.Téma. Smysly naši pomocníci

 • Téma: Přišlo na nás zlobení - děti a slušné chování
 • Téma: Brzy budu školákem

III. Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok

1.Téma :Dary přírody -květiny, stromy, plody

2.Téma: Co dělají zvířátka, ptáčci, broučci, pavoučci

3.Téma: Malíř příroda

IV. Tradice a zvyky

1.Téma: Oslavy svátků a narozenin

2.Téma: Týden plný tajemna - strašidla a strašidélka

3.Téma: Příjezd svatého Martina na bílém koni - je tu zima

4.Téma: S nadílkou do školky, přišly k nám Barborky

5.Téma: Čert a Mikuláš přináší vánoční čas

6.Téma: Advent a Vánoce

7.Téma: Tři králové

8.Téma: Masopustní veselí

9. Téma:Zimo, zimo, táhni pryč

10.Téma: Slet čarodějnic

 • Téma: Hody, hody, doprovody - svátky jara
 • Téma: Moje maminka má svátek
 • Téma:.Mateřinka - školní slavnost
 • Téma: Den dětí
 • Téma: Pojďte s námi za pohádkou

V. Planeta Země

1.Téma: Místo, kde žiji ,,planeta Země", živá a neživá příroda

2.Téma: Rozmary počasí a koloběh vody v přírodě

3.Téma: Samá voda - potok, řeka, rybník, moře

4.Téma: Čas a kalendář

5.Téma: Zeměkoule a Vesmír