Šablony pro MŠ a ZŠ I 


Škola realizuje projekt Šablony 4 z Operačního programu Jan Amos Komenský, výzvy 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic školních asistentů.

Datum zahájení: 1. 9. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2025

Celkové způsobilé výdaje 2 055 822,00

INOVACE PROVOZU ZŠ A MŠ LÁZNĚ BOHDANEČ 
je spolufinancován Evropskou unií. 

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bohdanečsko, z. s. Jde o projekt: realizovat pořízení přístupového systému pro školní budovy prvního a druhého stupně ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč a zásadní modernizaci stravovacího systému školní jídelny.  

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu  1.6.2022

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projekt  28.2.2023

Předpokládané výdaje projektu  300 000,- Kč

Předpokládané  výdaje, na které může být poskytnuta dotace  298 000, - Kč


Projekty školy  /GRANTY/DOTACE 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL 

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

V rámci Národního plánu obnovy je škola zapojena do doučování žáků. Cílem je zmírnění negativních dopadů výluky prezenčního vyučování v období pandemie covid -19.

Program zajišťuje přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání, popř. u nich došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Projekt je financován z fondu Evropské unie - Next Generation EU.

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Škola je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 - 30. 11. 2023

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

1. Řízení projektu,

2. Podpora polytechnického vzdělávání,

3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,

4. Rozvoj kariérového poradenství,

5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,

6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,

7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol.


ŠKOLA PRO VŠECHNY 2 ( CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012031) je spolufinancován Evropskou unií. Výzva č.02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP. Cílová skupina - Děti v předškolním vzdělávání. Školní asistent. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Školní kariérový poradce. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP .Školní asistent - personální podpora MŠ.

Implementace krajského akčního plánu
Pardubického kraje

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2  
Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 - 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Rozvoj kariérového poradenství
Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje


CZ 1.07/1.1.00/56.1837 Cestuj a poznávej
výzva 56
Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Hodnocení projektu

Projekt Cestuj a poznávej, re. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1837 pozitivně přispěl ke zvýšení kvality počátečního vzdělávání na naší základní škole. Pobyt v jazykovém prostředí studovaného cizího jazyka pro výuku velmi důležitý. O vycestování do Anglie byl mezi žáky velký zájem, navzdory komplikované mezinárodní situaci. Všichni žáci i doprovázející pedagog hodnotili program zájezdu a úroveň výuky kladně.

Čtenářské dílny v šabloně 3 byly v našem vyučování novinkou. Převážná většina žáků si tuto aktivitu brzy oblíbila a čtení se stalo vyhledávanou činností. Nové knihy ve školní knihovně také výrazně zvýšily její návštěvnost. Získané návyky čtenářství budeme nadále rozvíjet.

ŠKOLA PRO VŠECHNY

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004033

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva 02_16_022 , Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3.

  • Předpokládané datum zahájení 1.5.2017
  • Předpokládané datum ukončení 30.4.2019

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Plánovaný finanční rozpočet 900 253,- Kč

CZ.1.07/1.1.00/57.1093 Rozvoj technických dovedností na ZŠ

Škola se účastní projektu v rámci výzvy 57. Škola se rozhodla realizovat šablonu č.1 - Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.

Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí 15 žáků druhého stupně devátých tříd ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje
některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní postupy (v případně nutnosti s nákresem výrobku). V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga.

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč
ičo: 72563575
Rozpočet na 204 112,00Kč

Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání


Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.3.00/51.0002

Základní informace

Cílem projektu "Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání" je implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu, jak v didaktice, tak i v běžné výuce. Projekt podporuje zvýšení kompetencí řídících pracovníků zapojených škol v problematice VŘ a související legislativy, plánování ICT rozvoje školy a plánování rozvoje organizace Profilem Školy 21. Řídící pracovníci budou proškoleni tak, aby dokázali potenciál tohoto nástroje efektivně využít pro plánování rozvoje svojí organizace. Důležitým cílem projektu je podpora profesního rozvoje učitelů, budou používat ICT a mít možnost se obrátit na vyškoleného odborníka nebo na vzdálenou online podporou.

Doba realizace

24. 10. 2014 - 31. 7. 2015

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.