Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny (ŠD).

2. Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmového vzdělávání, které se uskutečňuje především pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační, odpočinkovou nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování, částečně i dohledem nad žáky. Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy přihlášené k pravidelné denní docházce. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i děti z přípravných tříd základní školy nebo přípravného stupně základní školy speciální, žáky druhého stupně základní školy, žáci nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, pokud nejsou přijati k činnosti školního klubu, kdy činnost ŠD a klubu vykonává stejná právnická osoba. Příležitostných činností, pořádaných ŠD, se mohou účastnit žáci nebo děti, které nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠD.

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve ŠD a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

3.1. Žáci jsou povinni:

 • Řádně docházet do ŠD,
 • dodržovat vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním, nebo vnitřním řádem,
 • informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.
 • Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení ŠD.
 • Žák se ve ŠD chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů zaměstnanců školy.
 • Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory ŠD v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.
 • Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
 • Nepřítomnost žáka ve ŠD navazuje na nepřítomnost a omluvu ve škole.
 • Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek. Má právo být seznámen se všemi předpisy, se vztahem k jeho pobytu a činnosti v ŠD. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností

ŠD, hlásí bez zbytečného odkladu.

 • Žák nenosí do ŠD předměty, které nesouvisí s činností ve ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
 • Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy (ŠD) se vždy považují

za závažné porušení vnitřního řádu ŠD.

4. Organizace činnosti školní družiny

4.1. Přihlašování a odhlašování žáka k zájmovému vzdělávání ve ŠD.

Ředitel školy stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence žáků takto:

 • Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
 • O přijetí žáka do ŠD k pravidelné zájmové, výchovné, rekreační nebo vzdělávací činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky, způsobu odchodu žáka ze ŠD a zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny jinou osobou.

4.2. Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Přijetí do ŠD není nárokové. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné písemné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve školní družině a splněných kritérií pro přijetí, maximálně do výše stanovené kapacity ŠD. Den zápisu určuje ředitel školy. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáků do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel školy na základě těchto kritérií:

 • Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. ročníku na základě řádně vyplněné a v termínu podané přihlášky k zájmovému vzdělávání ve ŠD. V případě, že zájem převyšuje kapacitu ŠD, mají přednost žáci:
 • Mladší před staršími (rozhoduje datum narození),
 • na základě losování (v případě shody).
 • Pokud není kapacita ŠD naplněna, mohou být přijati žáci 3. až 5. ročníku na základě řádně vyplněné a v termínu odevzdané přihlášky k zájmovému vzdělávání ve ŠD. V případě, že zájem převyšuje kapacitu ŠD, mají přednost žáci:
 • Mladší před staršími (rozhoduje datum narození),
 • na základě losování (v případě shody).

Každé oddělení se naplňuje maximálně do počtu 30 žáků.

4.3. Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD.

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitel školy příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v ŠD takto:

 • Úplata činí 750,- Kč za pololetí a probíhá bezhotovostně na účet školy (19-2512110237/0100)

2x ročně. Za první pololetí do 30. 9., za druhé pololetí do 31. 1. v každém školním roce.

 • Výši úplaty může ředitel školy snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
 • Žák nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 • žákovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách nebo,
 • žák svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

c) Pokud za žáka není uhrazena úplata v řádném termínu, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka (účastníka) ze ŠD.

5. Provoz a vnitřní režim školní družiny

 • 1. ŠD je umístěna v přízemí školy 1. stupně základní školy. Dále využívá i další prostory školy

(školní tělocvičnu a sportovní hřiště).

 • Podmínkou pro přijetí žáka (uchazeče) k pravidelné činnosti ŠD je písemná a řádně vyplněná přihláška.
 • O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy společně s vedoucí vychovatelkou na základě vyplněné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve školní družině a splněných kritérií pro přijetí.

Umístění žáka ve ŠD není nárokové.

 • Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí

vychovatelky ŠD.

 • Provoz ŠD je zahájen od 6. 30 hodin do 7. 15 hodin (ranní družina) a ukončen v 16. 30 hodin. Odpolední činnost ŠD začíná příchodem žáků z vyučování a to v 11.10 hodin nebo v 12.05 hodin. Na oběd žáci docházejí do školní jídelny ZŠ a MŠ, Masarykovo náměstí 108, Lázně Bohdaneč. Přesun žáků ŠD na oběd je vždy zajištěn v doprovodu zaměstnanců školy. Po obědě žáci absolvují pobyt venku. Zájmové vzdělávání uskutečňované zájmovou, výchovnou, rekreační, odpočinkovou nebo vzdělávací činností probíhá většinou v prostorách školy na Lužci a přilehlém okolí. ŠD též umožňuje žákům přípravu na vyučování, která probíhá formou didaktických her. Psaní domácích úkolů je možné po 15.00 hodině pouze na písemnou žádost rodičů (zákonných zástupců).
 • Rodiče (zákonní zástupci) si žáky ze ŠD vyzvedávají ve stanovenou dobu (uvedeno v přihlášce k zájmovému vzdělávaní ve ŠD) u hlavního vchodu školy Na Lužci. Vstup rodičům do tříd, šaten a školní jídelny není z hygienických a bezpečnostních důvodů možný. Vzhledem k dennímu programu ŠD si rodiče mohou žáky vyzvedávat od 13.00 do 13.15 v aule školní jídelny, dále od 15.00 do 16.30 hodin u hlavního vchodu budovy školy Na Lužci.
 • Vychovatelka předá žáka pouze rodičům (zákonným zástupcům) nebo osobám, uvedeným v přihlášce k zájmovému vzdělávaní ve ŠD (zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny jinou osobou). V případě vyzvedávání žáka jinou osobou, než je uvedena v přihlášce k zájmovému vzdělávání ve ŠD, musí být v omluvence uvedeny osobní údaje dané osoby

(jméno, příjmení a číslo občanského průkazu, kterým se prokáže).

 • Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni si žáka vyzvednout v dohodnutém čase. Pokud tak neučiní do 16.30 hodin, vychovatelka kontaktuje telefonicky rodiče (zákonné zástupce) či osoby uvedené v přihlášce k zájmovému vzdělávaní ve ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný, řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona

č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. V opakovaných případech může ředitel školy žáka ze ŠD vyloučit, z důvodu závažného a opakovaného narušování provozu ŠD, zákonným zástupcem.

 • Žáka lze uvolnit ze ŠD pouze na písemnou žádost (notýsek ŠD), s datem, hodinou a způsobem odchodu a s podpisem zákonného zástupce. Na telefonickou výzvu nebude žák uvolněn. Změnu bydliště, telefonu, odhlášení žáka ze ŠD a další důležitá sdělení hlásí rodiče písemnou formou a včas.
 • Po skončení vyučování předávají učitelé žáky vychovatelkám. Každou nepřítomnost žáka ve ŠD

je nutné vychovatelce omluvit.

 • V době provozu ŠD může žák navštěvovat zájmové kroužky, vedené pedagogy školy či lektory jiných subjektů. Veškeré informace, týkající se daného kroužku, si rodiče (zákonní zástupci) vyřizují s lektorem. Vychovatelka žáka předá pouze na písemnou žádost rodičů (zákonných zástupců). Na písemnou žádost rodičů (zákonných zástupců) může být žák po ukončení kroužku, s doprovodem lektora, předán zpět do ŠD.
 • Rodiče (zákonní zástupci) mají právo být informováni o chování žáka ve ŠD a o akcích ŠD.
 • Cizí osoby smí vstupovat do objektu školy pouze se souhlasem zaměstnance školy. Cizí osoby jsou povinni plnit pokyny zaměstnanců školy. Cizí osoby nesmí ohrožovat ani omezovat žáky školy. Cizí osobou se rozumí i žák školy, který opustil řádně školu (dle rozvrhu, či souhlasu zákonného zástupce) a vstupuje opětovně do školy v rámci svých aktivit, návštěvy (např. kroužek vedený jinou právnickou, fyzickou osobou než škola, s platnou nájemní smlouvou - pouze pod vedením řádného vedoucího kroužku).
 • ŠD vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání

se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost ŠD v době školních prázdnin, či ředitelského volna.

 • Kontaktní telefonní číslo na školní družinu: 774 753 918 (vedoucí vychovatelka).
 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým

chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

6.1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé ŠD provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. Provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti ŠD.

6.2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

6.3. Zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten zaměstnanec školy, který byl jeho svědkem, nebo který se o něm informoval první.

7. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

7.1. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Ztráty věcí hlásí neprodleně své vychovatelce.

7.2. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce a činnostem ve ŠD. Za věci (hračky, mobilní

telefony, tablety, hodinky, šperky...), které si žáci přinesou do ŠD, vychovatelka neodpovídá.

8. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

8.1. Na hodnocení chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

8.2. Pokud žák soustavně narušuje školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele školy ze ŠD vyloučen. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

9. Dokumentace školní družiny

V ŠD se vede tato dokumentace:

 • Písemné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve školní družině, jejichž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD se zmocněním k vyzvedávání dítěte ze školní družiny jinou osobou,
 • třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky žáků,
 • celoroční plán činnosti ŠD (ŠVP ŠD),
 • průběžné a roční hodnocení práce ŠD jako podklad pro výroční zprávu školy (metodický orgán),
 • vnitřní řád ŠD.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec školy: vedoucí vychovatelka ŠD.

10.2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.

10.3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.

10.4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2019.

V Lázních Bohdanči dne 1. 9. 2019

..................................................

Mgr. Bc. Jan Ľuptovský ředitel školy