Vnitřní řád školní družiny

ákladní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

1

OBSAH

1. Práva účastníků.

2. Povinnosti účastníků.

3. Práva zákonných zástupců.

4. Povinnosti zákonných zástupců.

5. Pravidla vzájemných vztahů účastníků a jejich zákonných zástupců s pedagogickými a nepedagogickými pracovníky školy.

6. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany účastníků.

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

8. Organizace a provoz školní družiny.

2

1. Práva účastníků

Účastníci mají právo na:

 možnost všestranného rozvoje osobnosti (sociální komunikace, dostatek odpočinku a volného času, dodržování základních psychohygienických podmínek),  na ohleduplné a vlídné zacházení,

 ochranu před fyzickým i psychickým násilím,  svobodné vyjádření svých názorů v souladu s normami slušného chování,

 ochranu před jakoukoli formou diskriminace,  možnost požádat kohokoliv z pracovníků školy o pomoc či radu,  využívání služeb školského zařízení, prostor, pomůcek a vybavení ŠD,

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,

 seznámení se všemi směrnicemi, které souvisejí s pobytem a činnostmi v ŠD,

 účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových a jiných akcích zajišťovaných školní družinou.

2. Povinnosti účastníků

Účastníci jsou povinni:

 řádně docházet do ŠD,

 dodržovat vnitřní řád školní družiny, dohodnutá pravidla chování, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s kterými byli prokazatelně seznámeni,

 plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních provozních pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

 respektovat práva druhého, vyjadřovat se slušně, nedopustit se násilí vůči druhému, neponižovat, nezesměšňovat či jinou formou neomezovat práva druhého, předcházet vzniku konfliktů,

 neopouštět prostory družiny bez souhlasu vychovatele,

 nenosit do družiny předměty, které nesouvisí s činností a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jejich nebo jiných osob,  dodržovat zákaz všech činností, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek),  dodržovat zákaz vnášení do školy a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují,

 nenosit do družiny cennosti (např. mobilní telefony, tablety, peníze) - školské zařízení neručí za jejich případnou ztrátu či odcizení,

 nepoužívat mobilní telefon. Nesmí pořizovat ani nahrávky - video, audio, foto. Pokud má účastník mobilní telefon ve škole, bude ho mít v tichém režimu a uložený v tašce, aby nenarušoval provoz ŠD. Používat mobilní telefon je možné pouze se souhlasem vychovatelky v neodkladných případech (komunikace se zákonným zástupcem),

 přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje zdraví,

 mít během pobytu venku vhodné oblečení a obuv (doporučujeme mít oblečení a přezůvky podepsané; z bezpečnostních důvodů nesmí účastníci pro pobyt venku používat deštník, ale pláštěnku),

 udržovat prostory ŠD v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením,

 nosit si čip na obědy řádně upevněný na klíčence. Za případnou ztrátu vychovatelka neručí.

Účastník je povinen chovat se v ŠD tak, aby neohrožoval spolužáky ani vychovatelky. Při závažném a opakovaném porušování vnitřního řádu ŠD, záměrném ohrožování ostatních spolužáků nebo zvláště hrubém opakovaném slovním nebo fyzickém útoku na jiné účastníky nebo pracovníky školy, může být účastník z rozhodnutí ředitele ZŠ ze školní družiny podmínečně nebo úplně vyloučen, a to po předchozím prokazatelném upozornění zákonného zástupce.

3

3. Práva zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají právo:

 přihlásit své dítě do ŠD předáním správně a včas vyplněné přihlášky,

 odhlásit své dítě ze ŠD, písemným předáním odhlášky vedoucí vychovatelce,

 požádat o uvolnění svého dítěte ze školní družiny podle pravidel vnitřního řádu ŠD,

 seznámit se s vnitřním řádem školní družiny,

 být informováni o činnosti ŠD,

 vyjadřovat se k práci ŠD (náměty, podněty nebo stížnosti),

 být informováni vychovatelkou o činnosti svého dítěte a jeho chování v ŠD a v případě nespokojenosti se obrátit na vychovatelku, vedoucí vychovatelku nebo na ředitele školy.

Zákonní zástupci jsou informováni o provozu a činnosti ŠD prostřednictvím notýsku, webových stránek, elektronicky a na třídních schůzkách.

4. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci jsou povinni:

 řádně vyplnit přihlášku k zájmovému vzdělávání v ŠD (čas a způsob odchodu účastníka ze ŠD, včetně uvedení zmocněných osob k vyzvedávání; zdravotní způsobilost, kontakt...). Samostatný odchod účastníka v jinou dobu je možný pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná,

 zajistit pravidelnou docházku svého dítěte do družiny,

 doložit nepřítomnost účastníka nebo předčasný odchod ze ŠD dle platné omluvenky (jméno, datum, čas odchodu, převzetí odpovědnosti za samostatný odchod, podpis zákonného zástupce),

 oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost účastníka a změny v těchto údajích,

 respektovat provoz ŠD,

 pokud se u účastníka projeví příznaky onemocnění, přijít v co nejkratší době po vyrozumění. Totéž se vztahuje v případě výskytu zavšivení (pedikulóza),

 uhradit úplatu za ŠD v řádném termínu,

 vyzvedávat si své dítě ve stanovený čas, nejpozději v 16.30 (konec provozu ŠD). Pokud účastník zůstane v ŠD po skončení provozní doby, vychovatelka kontaktuje zákonné zástupce účastníka a po domluvě se zákonnými zástupci zajistí jeho odchod. V případě, že se nelze spojit se zákonným zástupcem, předá účastníka pracovníkům OSPOD. S vnitřním řádem ŠD jsou rodiče (zákonní zástupci) seznámeni na začátku docházky do ŠD a svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.

5. Pravidla vzájemných vztahů účastníků a jejich zákonných zástupců s pedagogickými a nepedagogickými pracovníky školy

 Ve vzájemných vztazích účastníků a zákonných zástupců s pracovníky školy je dodržována slušnost, tolerance, empatie, úcta a vhodná forma vyjadřování vlastního názoru.  Informace, které zákonný zástupce poskytne o svém dítěti, jsou důvěrné. Všichni pedagogičtí pracovníci pracující s těmito informacemi se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.  Komunikace s vychovatelkami probíhá osobně u vstupu do školy. Další individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy s vychovatelkou, prostřednictvím e-mailu nebo po telefonu.

 Účastník, který již jednou opustil školu, se může opětovně vrátit do objektu školy pouze se souhlasem pracovníka školy nebo v doprovodu oprávněné osoby (např. vedoucí kroužku).

 Zákonný zástupce smí vstupovat do objektu školy pouze se souhlasem pracovníka školy a řídit se jeho pokyny (nesmí ohrožovat ani omezovat účastníky či pracovníky školy).

4

6. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany účastníků

Účastníci mají zacházet s vybavením ŠD šetrně, udržovat prostory ŠD v čistotě a pořádku a chránit je před poškozením. V případě úmyslného poškození majetku ŠD budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Vychovatelky na začátku školního roku provedou prokazatelné poučení o bezpečnosti a pravidlech ŠD. Za účastníka, který byl ve škole nebo na kroužku a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Všichni účastníci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob při všech činnostech a prostorách užívaných školní družinou. Respektují pokyny vychovatelky a bez jejího vědomí se nevzdalují ani neodchází ze školní družiny. Pitný režim ŠD nezajišťuje, každý účastník si nosí do ŠD vlastní láhev s pitím. V ŠD dbáme na ochranu účastníků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. Účastníci jsou informováni o tom, co je šikana a jak se v případě šikany a násilí bránit nebo ji oznámit. V případě úrazu účastník neprodleně oznámí tuto skutečnost své vychovatelce, která provede první pomoc, informuje rodiče zraněného účastníka o úrazu a sdělí, jaká opatření učinila. Úraz nahlásí řediteli školy a zapíše do knihy úrazů. Během provozu ŠD nevstupují zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do prostor školy a oddělení ŠD z hygienických a bezpečnostních důvodů. Všechna oddělení ŠD se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků. Počet žáků připadajících na jednu vychovatelku stanoví ředitel školy s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti a konkrétním podmínkám činnosti.

8. Organizace a provoz školní družiny

Do školní družiny jsou přijímáni k pravidelné docházce žáci l. stupně. Žáci jsou přijímáni podle věku (od nejmladších po nejstarší) do naplnění kapacity ŠD. Účastníkem zájmového vzdělávání ve školní družině se stává žák po odevzdání řádně a včas vyplněné přihlášky do ŠD a zaplacením úplaty. Přijetí žáka do ŠD není nárokové. O přijetí rozhoduje ředitel školy. Účastníka je možné ze školní družiny odhlásit písemně vedoucí vychovatelce.

Režim ŠD

 ranní oddělení ŠD 6.30 - 7.15 hod,

 odpolední oddělení ŠD 11.15 - 16.30 hod.

Organizace ŠD

 6.30 - 7.15 odpočinkové činnosti a spontánní činnosti,

 11.15 - 12.05 relaxační a odpočinková činnost,

 12.10 - 13.15 příprava na oběd, převádění žáků, oběd, sebeobsluha,

 13.15 - 15.00 rekreační a zájmové činnosti, akce ŠD, pobyt venku, vycházka,

 15.00 - 16.30 didaktické hry, individuální odpočinkové činnosti, hygiena a sebeobslužné činnosti.

Úplata za ŠD činí 750,- Kč za pololetí a hradí se bezhotovostně na účet školy.

 1. pololetí do 30. 9.

 2. pololetí do 31. 1.

Číslo účtu: 19-2512110237/0100

Do zprávy pro příjemce uveďte: úplata ŠD, jméno a příjmení účastníka.

Pokud za účastníka není uhrazena úplata v řádném termínu, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyloučení ze ŠD.


Po skončení vyučování zodpovídají za předání účastníků vychovatelce ŠD vyučující. Účastníci jsou rozděleni do 4 oddělení, maximální počet účastníků v oddělení je 30. Oddělení jsou smíšená. Účastníci tráví čas ve svém oddělení, mají-li zájem o činnost v jiném oddělení, mohou přejít se souhlasem obou vychovatelek.

Na oběd účastníci docházejí do školní jídelny ZŠ a MŠ, Masarykovo náměstí 108, Lázně Bohdaneč. Přesun na oběd je vždy zajištěn v doprovodu vychovatelek ŠD nebo pracovníků školy tímto určeným. Ve školní jídelně všichni dodržují řád ŠJ, hygienické návyky, pravidla slušného chování a stolování. Po obědě účastníci absolvují pobyt venku. Zájmové vzdělávání uskutečňované zájmovou, výchovnou, rekreační, odpočinkovou nebo vzdělávací činností probíhá většinou v prostorách školy Na Lužci a přilehlém okolí. ŠD též umožňuje účastníkům přípravu na vyučování, která probíhá formou didaktických her.

Vychovatelka při výběru činností přihlíží k aktuálnímu počasí, zájmu a počtu účastníků v oddělení. Vždy vychází ze školního vzdělávacího plánu ŠD.

Vyzvedávání účastníků je možné od 13.00 do 13.15 u školní jídelny a od 15.00 do 16.30 hodin u hlavního vchodu budovy školy Na Lužci z důvodu plánovaných činností ŠD.

V době provozu ŠD může účastník navštěvovat zájmové kroužky, vedené pedagogy školy či lektory jiných subjektů. Veškeré informace, týkající se daného kroužku, si rodiče (zákonní zástupci) vyřizují s lektorem. Vychovatelka účastníka předá pouze na písemnou žádost rodičů (zákonných zástupců). Na písemnou žádost rodičů (zákonných zástupců) může být účastník po ukončení kroužku, s doprovodem lektora, předán zpět do ŠD.

Školní družina vykonává činnost po celý školní rok (v době vyučování). V době školních prázdnin (ředitelského volna), po projednání se zřizovatelem, může ředitel školy činnost ŠD přerušit.

V Lázních Bohdanči dne 1. 9. 2022

...........................................

Mgr. Bc. Jan Ľuptovský

ředitel školy