Základní informace - školní družina

  • Adresa:  🏣 Na Lužci 660, Lázně Bohdaneč
  • mobilní telefon (vedoucí vychovatelka):  📞 +420 774 753 918

ŠVP ŠD je k dispozici u ředitele školy a u vedoucí vychovatelky školní družiny.  

Přijímání žáka do školní družiny (dále jen ŠD)

Do ŠD jsou přijímáni k pravidelné docházce žáci l. stupně. Žáci jsou přijímáni podle věku, od nejmladších po nejstarší, do naplnění kapacity ŠD. Žák je přijímán do ŠD na základě řádně vyplněné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve školní družině (dále jen přihláška) a splnění přijímacích kritérií. Přijetí do ŠD není nárokové. O přijetí rozhoduje ředitel školy, stejně jako určuje den zápisu. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel.

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel školy na základě těchto kritérií:

 Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. tříd na základě řádně vyplněné a v termínu podané přihlášky,

 následně se přijímají žáci 3. - 5. tříd na základě řádně vyplněné a v termínu podané přihlášky, kdy v případě naplnění kapacity mají přednost mladší žáci před staršími - rozhoduje datum narození.

Na začátku školního roku jsou žáci (účastníci ŠD) seznámeni a poučeni s dodržováním vnitřního řádu školní družiny, s předpisy a s pokyny o ochraně zdraví a bezpečnosti. O případném porušení řádu informuje rodiče (zákonné zástupce) vychovatelka ŠD.

Úplata za ŠD činí 750,- Kč za pololetí a hradí se bezhotovostně na účet školy.

 1. pololetí do 30. 9.

 2. pololetí do 31. 1.

Číslo účtu: 19-2512110237/0100

Do zprávy pro příjemce uveďte: úplata ŠD, jméno a příjmení žáka.

Pokud za žáka (účastníka ŠD) není uhrazena úplata v řádném termínu, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka (účastníka ŠD) ze ŠD.

Kontakt

Mobilní telefon (vedoucí vychovatelka): 774 753 918.