Základní informace - školní družina

  • Adresa:  🏣 Na Lužci 660, Lázně Bohdaneč
  • mobilní telefon (vedoucí vychovatelka):  📞 +420 774 753 918

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PROBĚHNE VE STŘEDU 1. 9. 2021
Na později podané přihlášky nebude brán zřetel!
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDE ZAHÁJEN VE ČTVRTEK 2. 9. 2021

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny (ŠD)

1) Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

2) Přijetí do ŠD není nárokové. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné písemné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve školní družině a splněných kritérií pro přijetí, do výše stanovené kapacity ŠD. Oddělení se naplňují maximálně do počtu 30 žáků. Den zápisu určuje ředitel školy. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel! 

3) Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáků do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel školy na základě těchto kritérií: 

  • Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. ročníku na základě řádně vyplněné písemné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve ŠD. V případě překročení stanovené kapacity ŠD mají přednost žáci: 

a) Mladší před staršími (rozhoduje datum narození), 

b) na základě losování (v případě shody). 

  • Pokud není kapacita ŠD naplněna, mohou být přijati žáci 3. - 5. ročníku na základě řádně vyplněné písemné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve ŠD. V případě překročení stanovené kapacity ŠD mají přednost žáci: 

a) Mladší před staršími (rozhoduje datum narození), 

b) na základě losování (v případě shody).

Základní informace Přijímání žáka do školní družiny (dále jen ŠD) 

Žák je přijímán do ŠD na základě řádně vyplněné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve školní družině a splnění přijímacích kritérií, maximálně do výše stanovené kapacity ŠD. Přijetí do ŠD není nárokové. O přijetí rozhoduje ředitel školy, stejně jako určuje den zápisu. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel! Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině je k dispozici k vytištění na webových stránkách školy v sekci SLUŽBY - ŠKOLNÍ DRUŽINA - Přihláška k zájmovému vzdělávání ve ŠD. 

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáků do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel školy na základě těchto kritérií: 

1) Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. ročníku na základě řádně vyplněné a v termínu odevzdané přihlášky k zájmovému vzdělávání ve ŠD. V případě překročení stanovené kapacity ŠD, mají přednost žáci: 

a) Mladší před staršími (rozhoduje datum narození), 

b) na základě losování (v případě shody). 

2) Pokud není kapacita ŠD naplněna, mohou být přijati žáci 3. až 5. ročníku na základě řádně vyplněné a v termínu odevzdané přihlášky k zájmovému vzdělávání ve ŠD. V případě překročení stanovené kapacity ŠD, mají přednost žáci: 

a) Mladší před staršími (rozhoduje datum narození), 

b) na základě losování (v případě shody). 

Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni a poučeni s dodržováním vnitřního řádu školní družiny, s předpisy a s pokyny o ochraně zdraví a bezpečnosti. O případném porušení řádu informuje rodiče (zákonné zástupce) vychovatelka. 

Úplata za ŠD činí 750,- Kč za pololetí a hradí se bezhotovostně na účet školy. 

 1. pololetí do 30. 9. 

 2. pololetí do 31. 1. 

Číslo účtu: 19-2512110237/0100 Do zprávy pro příjemce uveďte: úplata ŠD, jméno a příjmení žáka. Pokud za žáka není uhrazena úplata v řádném termínu, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD. 

Kontakt Mobilní telefon (vedoucí vychovatelka): 📞774 753 918.

Organizace ŠD 

Ranní družina Provoz ranní družiny probíhá v době od 6:30 do 7:15 hodin. Žáci budou vpuštěni do budovy školy po zazvonění u vchodových dveří od 6:30 do 7:00 hodin! 

Odpolední družina

  • Po skončení vyučování od 11:10 do 12:05 - dopolední program, 
  • cca 12:30 - přesun do školní jídelny (náměstí), 
  • 13:00 - odchod žáků po obědě (od jídelny), 
  • nejpozději 13:30 - odchod ze školní jídelny - odpolední program (dle počasí), 
  • 15:00 až 16:30 odchod žáků ze ŠD ze školy Na Lužci. 

Prosíme rodiče, aby po zazvonění trpělivě vyčkali na příchod svého dítěte u vchodových dveří.

Omlouvání nepřítomnosti žáka: 

Nepřítomnost žáka nebo změna v docházce se oznamuje vychovatelce ŠD písemně (notýsek ŠD). Omluvenka musí obsahovat datum, čas odchodu, způsob odchodu (v doprovodu koho, sám/sama) a podpis zákonného zástupce. Žáka NELZE pouštět ze ŠD na telefonickou výzvu bez doprovodu! Osoby, které žáka vyzvedávají, musí být uvedeny v písemné přihlášce (zmocněné osoby). 

Doporučení 

Žáci by měli mít vhodné oblečení a obuv k pobytu venku, náhradní ponožky a spodní prádlo (vše v sáčku v šatně). Všechny věci podepsat! Nutná je PLÁŠTĚNKA (z bezpečnostních důvodů NE DEŠTNÍK!). Každý žák si nosí u sebe kapesník (nejlépe balíček papírových kapesníků). 

Kroužky 

V době provozu ŠD může žák navštěvovat zájmové kroužky vedené pedagogy školy, či lektory dalších subjektů. Veškeré informace, týkající se daného kroužku, si rodiče (zákonní zástupci) vyřizují s lektorem. Vychovatelka žáka lektorovi předá pouze na písemnou žádost rodičů (zákonných zástupců). 

Obědy 

Veškeré informace týkající se stravování žáka, (včetně odhlašování obědů) podá vedoucí školní jídelny paní Šoltová (tel.: 773 931 203). Žáci si nosí čip na oběd sami (dobře upevnit na klíčenku!). Za případnou ztrátu čipu vychovatelka neodpovídá. 

Ostatní: 

Za věci (hračky, mobilní telefony, tablety...), které si žáci přinesou do ŠD, vychovatelka neodpovídá.