Základní informace - školní družina

  • Adresa:  🏣 Na Lužci 660, Lázně Bohdaneč
  • mobilní telefon (vedoucí vychovatelka):  📞 +420 774 753 918

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny (ŠD)

1) Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

2) Přijetí do ŠD není nárokové. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné písemné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve školní družině a splněných kritérií pro přijetí, do výše stanovené kapacity ŠD. Oddělení se naplňují maximálně do počtu 30 žáků. Den zápisu určuje ředitel školy. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel! 

3) Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáků do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel školy na základě těchto kritérií: 

  • Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. ročníku na základě řádně vyplněné písemné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve ŠD. V případě překročení stanovené kapacity ŠD mají přednost žáci: 

a) Mladší před staršími (rozhoduje datum narození), 

b) na základě losování (v případě shody). 

  • Pokud není kapacita ŠD naplněna, mohou být přijati žáci 3. - 5. ročníku na základě řádně vyplněné písemné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve ŠD. V případě překročení stanovené kapacity ŠD mají přednost žáci: 

a) Mladší před staršími (rozhoduje datum narození), 

b) na základě losování (v případě shody).

Základní informace Přijímání žáka do školní družiny (dále jen ŠD) 

Žák je přijímán do ŠD na základě řádně vyplněné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve školní družině a splnění přijímacích kritérií, maximálně do výše stanovené kapacity ŠD. Přijetí do ŠD není nárokové. O přijetí rozhoduje ředitel školy, stejně jako určuje den zápisu. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel! Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině je k dispozici k vytištění na webových stránkách školy v sekci SLUŽBY - ŠKOLNÍ DRUŽINA - Přihláška k zájmovému vzdělávání ve ŠD. 

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáků do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel školy na základě těchto kritérií: 

1) Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. ročníku na základě řádně vyplněné a v termínu odevzdané přihlášky k zájmovému vzdělávání ve ŠD. V případě překročení stanovené kapacity ŠD, mají přednost žáci: 

a) Mladší před staršími (rozhoduje datum narození), 

b) na základě losování (v případě shody). 

2) Pokud není kapacita ŠD naplněna, mohou být přijati žáci 3. až 5. ročníku na základě řádně vyplněné a v termínu odevzdané přihlášky k zájmovému vzdělávání ve ŠD. V případě překročení stanovené kapacity ŠD, mají přednost žáci: 

a) Mladší před staršími (rozhoduje datum narození), 

b) na základě losování (v případě shody). 

Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni a poučeni s dodržováním vnitřního řádu školní družiny, s předpisy a s pokyny o ochraně zdraví a bezpečnosti. O případném porušení řádu informuje rodiče (zákonné zástupce) vychovatelka. 

Úplata za ŠD činí 750,- Kč za pololetí a hradí se bezhotovostně na účet školy. 

 1. pololetí do 30. 9. 

 2. pololetí do 31. 1. 

Číslo účtu: 19-2512110237/0100 Do zprávy pro příjemce uveďte: úplata ŠD, jméno a příjmení žáka. Pokud za žáka není uhrazena úplata v řádném termínu, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD. 

Kontakt Mobilní telefon (vedoucí vychovatelka): 📞774 753 918.