Základní informace - školní družina

  • Adresa:  🏣 Na Lužci 660, Lázně Bohdaneč
  • mobilní telefon (vedoucí vychovatelka):  📞 +420 774 753 918

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PROBĚHNE VE STŘEDU 1. 9. 2021
Na později podané přihlášky nebude brán zřetel!
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDE ZAHÁJEN VE ČTVRTEK 2. 9. 2021

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny (ŠD)

1) Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

2) Přijetí do ŠD není nárokové. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné písemné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve školní družině a splněných kritérií pro přijetí, do výše stanovené kapacity ŠD. Oddělení se naplňují maximálně do počtu 30 žáků. Den zápisu určuje ředitel školy. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel! 

3) Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáků do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel školy na základě těchto kritérií: 

  • Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. ročníku na základě řádně vyplněné písemné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve ŠD. V případě překročení stanovené kapacity ŠD mají přednost žáci: 

a) Mladší před staršími (rozhoduje datum narození), 

b) na základě losování (v případě shody). 

  • Pokud není kapacita ŠD naplněna, mohou být přijati žáci 3. - 5. ročníku na základě řádně vyplněné písemné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve ŠD. V případě překročení stanovené kapacity ŠD mají přednost žáci: 

a) Mladší před staršími (rozhoduje datum narození), 

b) na základě losování (v případě shody).

Základní informace Přijímání žáka do školní družiny (dále jen ŠD) 

Do ŠD jsou přijímáni k pravidelné docházce žáci l. stupně. Žáci jsou přijímáni podle věku, od nejmladších po nejstarší, do naplnění kapacity ŠD. Žák je přijímán do ŠD na základě řádně vyplněné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve školní družině (dále jen přihláška) a splnění přijímacích kritérií. Přijetí do ŠD není nárokové. O přijetí rozhoduje ředitel školy, stejně jako určuje den zápisu. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel.

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel školy na základě těchto kritérií:

 Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. tříd na základě řádně vyplněné a v termínu podané přihlášky,

 následně se přijímají žáci 3. - 5. tříd na základě řádně vyplněné a v termínu podané přihlášky, kdy v případě naplnění kapacity mají přednost mladší žáci před staršími - rozhoduje datum narození.

Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni a poučeni s dodržováním vnitřního řádu školní družiny, s předpisy a s pokyny o ochraně zdraví a bezpečnosti. O případném porušení řádu informuje rodiče (zákonné zástupce) vychovatelka ŠD.

Úplata za ŠD činí 750,- Kč za pololetí a hradí se bezhotovostně na účet školy.

 1. pololetí do 30. 9.

 2. pololetí do 31. 1.

Číslo účtu: 19-2512110237/0100

Do zprávy pro příjemce uveďte: úplata ŠD, jméno a příjmení žáka.

Pokud za žáka není uhrazena úplata v řádném termínu, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD.

Kontakt

Mobilní telefon (vedoucí vychovatelka): 774 753 918.

Organizace ŠD

Ranní družina

Provoz ranní družiny probíhá v době od 6:30 do 7:15 hodin. Žáci budou vpuštěni do budovy školy po zazvonění u vchodových dveří od 6:30 do 7:00 hodin.

Odpolední družina

 Po skončení vyučování od 11:15 do 12:05 - dopolední program,

 cca 12:30 - přesun do školní jídelny (náměstí),

 13:00 - 13:15 odchod žáků po obědě (od jídelny),

 nejpozději 13:30 - odchod ze školní jídelny - odpolední program dle počasí a plánu ŠD,

 15:00 až 16:30 odchod žáků ze ŠD ze školy Na Lužci, individuální odpočinkové činnosti.

Vyzvedávání žáků je možné od 13.00 do 13.15 u školní jídelny a od 15.00 do 16.30 hodin u hlavního vchodu budovy školy Na Lužci z důvodu plánovaných činností ŠD.

Omlouvání nepřítomnosti žáka:

Nepřítomnost žáka nebo změna v docházce se oznamuje vychovatelce ŠD písemně (notýsek ŠD). Omluvenka musí obsahovat datum, čas odchodu, způsob odchodu (v doprovodu koho, sám/sama) a podpis zákonného zástupce. Žáka nelze pouštět ze ŠD na slovní nebo telefonickou výzvu. Osoby, které žáka vyzvedávají, musí být uvedeny v písemné přihlášce (zmocněné osoby).

Doporučení

Žáci by měli mít vhodné oblečení a obuv k pobytu venku, náhradní ponožky a spodní prádlo (vše v sáčku v šatně). Všechny věci označte. Nutná je PLÁŠTĚNKA (z bezpečnostních důvodů NE DEŠTNÍK). Každý žák si nosí u sebe kapesník (nejlépe balíček papírových kapesníků). Též doporučujeme, aby měly děti v šatně malý batůžek (vak) na záda. Z bezpečnostních důvodů nelze láhev a jiné věci nosit ven v ruce.

Kontakt Mobilní telefon (vedoucí vychovatelka): 📞774 753 918.