Zápis do 1. ročníku

Termín zápisu:
10. - 11. 4. 2024

Vážení rodiče,

zápis dítěte do 1. ročníku i podání žádosti o odklad školní docházky bude probíhat v termínu 10. a 11. dubna 2024 od 15 do 18 hodin v budově Základní školy Na Lužci 660. Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2017 – 31 8. 2018 a dětí, kterým byl v roce 2023 povolen odklad povinné školní docházky. Dítě narozené v době od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019, může být mimořádně přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a žádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Děti, které jdou do školy po odkladu školní docházky, musí podat přihlášku do základní školy znovu.

K základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 bude přijato 48 žáků.

Postup:

1. V aplikaci ZapisyOnline na webu školy ( www. skolalb.cz) přihlásíte dítě k zápisu.

 Zadáte jméno dítěte, narození, jméno rodiče. Zvolíte si čas zápisu. Bude vygenerován kód dítěte, který si poznamenáte.

Po odeslání údajů přijde rodiči do mailu potvrzení přijetí přihlášky k zápisu a vygenerovaná žádost o přijetí. Vytištěnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce podá rodič ve zvoleném čase u zápisu.

Aplikace bude přístupná od 18. 3. 2024

iustrační obrázek z roku 2023
iustrační obrázek z roku 2023

(toto je náhled toho co se vám vygeneruje z elektronického podání...)

 Pozn: Vygenerovaný kód slouží k uveřejnění přijetí žáka k povinné školní docházce na webu. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním na webu školy www. skolalb.cz dne 7. 5. 2024. Písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí se vydává pouze na žádost zákonného zástupce.

Kritéria přijetí: 

Bydliště ve spádovém obvodu školy, tj. obce Lázně Bohdaneč, Bukovka, Černá u Bohdanče, Dolany, Křičeň, Neratov a Přelovice.

Doporučujeme, aby během zápisu zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy. Jedná se o  znevýhodnění dítěte, podle § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení. Také je nezbytné informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly vliv na vzdělávání dítěte. 

Pozn: Žádost o přijetí lze stáhnout z webu školy, popř. vyzvednout osobně v kanceláři školy.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v červnu. O termínu budeme informovat na webu. 

Dotazy k zápisu můžete konzultovat na tel. č.  ☎  +420 774 753 919 - Mgr. Soňa Drvotová

_________________________________________________________________________________

Žádost o odklad

se podává v termínu zápisu, tj. 10. - 11. 4. 2024 stejným způsobem jako žádost o přijetí. (viz výše).

K žádosti o odklad je třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, klinický psycholog) a odborného lékaře (dětské lékařky). Pokud tyto přílohy zatím nemůžete doložit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitel školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.

Žádost o odklad lze rovněž vytisknout z aplikace Zápisy online, popř. lze stáhnout z webu školy nebo vyžádat osobně v kanceláři školy.

V případě dotazů můžete volat na tel. č. 774 753 919 – Mgr. Soňa DrvotováV případě, že vaše žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve vás ředitel školy k odstranění v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá vám informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

V případě dotazů můžete volat na tel. č. 774 753 919 - Mgr. Soňa Drvotová

Povinná školní docházka

začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud, mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 školského zákona)

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(§ 37 odst. 1 školského zákona)

Kapacita tříd prvního ročníku

Celkový počet žáků, které můžeme přijmout je 48

Jedná se o celkovou kapacitu 2 tříd

v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Údaje o znevýhodnění nebo zdravotním stavu dítěte

Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy, zejména :

  • o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
  • o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Poskytnuté údaje budou součástí povinné dokumentace školy podle školského zákona se souhlasem zákonného zástupce a vedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro zákonné zástupce

  • vyučovacím jazykem školy je jazyk český
  • nerovnoměrnosti vývoje dítěte je možné vyrovnat docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky)
  • budoucí vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaného a mimořádně nadaného žáka realizujeme podle pravidel uvedených ve školním vzdělávacím programu
  • do doby zahájení povinné školní docházky nabízíme zákonným zástupcům jako pomoc dítěti v jeho dalším rozvoji - např. doporučení: 
  • Jak můžete pomoci svým dětem  nebo Desatero pro rodiče