Zápis do 1. ročníku

Termín zápisu:
20. - 24. 4. 2020
 

Vážení rodiče,

zápis dítěte do 1. ročníku i podání žádosti o odklad školní docházky bude probíhat z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru v termínu od 20. do 24. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Proběhne pouze formální část zápisu, tj. pouze administrativní úkony.

 Postup:

1.  V aplikaci Zapisy Online na webu školy ( www. skolalb.cz ) přihlásíte dítě k zápisu kliknutím na obrázek ...

Zadáte jméno dítěte, narození, jméno rodiče. Bude vygenerován kód dítěte, který si poznamenáte.

Po odeslání údajů přijde rodiči do mailu potvrzení přijetí přihlášky k zápisu a vygenerovaná žádost o přijetí. Rodič ji jen vytiskne, podepíše a doručí škole jednou z možností v bodě 2.

(toto je náhled toho co se vám vygeneruje z elektronického podání...)

Pozn: Vygenerovaný kód slouží k uveřejnění přijetí žáka k povinné školní docházce na webu. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním na webu školy www. skolalb.cz   dne 6. 5. 2020. Písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí se vydává pouze na žádost zákonného zástupce.

2. Vlastní zápis proběhne podáním Žádosti o přijetí doplněné kopií rodného listu dítěte.

Podat žádost lze jedním z následujících způsobů:

a) Zasláním do datové schránky školy - eqjmnep.
pokud má zákonný zástupce datovou schránku jako fyzická osoba

b) E-mailem na adresu: drvotova.sona@skolalb.cz

lze využít jen tehdy, kdy má zákonný zástupce platný elektronický podpis, kterým žádost podepíše. Nelze poslat prostý email.

c) Vhozením do schránky

umístěné ve vestibulu školy 20. - 24. 4. 2020 od 8.00 do 16.00 h. Na E-mail bude zasláno potvrzení přijetí žádosti.

d) Osobním podáním

v pracovních dnech 20. - 24. 4. 2020 od 8.00 do 11.00 hodin

e) Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou

na adresu ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč tak, aby žádost byla doručena v čase zápisu, tj. 20. - 24. 4. 2020.

Pozn:

Žádost o přijetí lze stáhnout z webu školy, vyzvednout osobně v kanceláři školy, popř. lze vyžádat doručení poštou. Kopie rodného listu stačí prostá, není potřeba úřední ověření.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v červnu. O termínu budeme informovat na webu v návaznosti na termín obnovení školního vyučování.

Dotazy k zápisu můžete konzultovat na tel. č.  ☎  +420 774 753 919 - Mgr. Soňa Drvotová

_________________________________________________________________________________

Povinná školní docházka

začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud, mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 školského zákona)

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(§ 37 odst. 1 školského zákona)

Chcete podat žádost o odklad?

  • Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte dokument "Žádost o odklad předem nebo ve škole
  • K žádosti doložte doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.)
  • V případě, že vaše žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve vás ředitel školy k odstranění v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá vám informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Kapacita tříd prvního ročníku

Celkový počet žáků, které můžeme přijmout je 48

Jedná se o celkovou kapacitu 2 tříd

v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Údaje o znevýhodnění nebo zdravotním stavu dítěte

Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy, zejména :

  • o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
  • o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Poskytnuté údaje budou součástí povinné dokumentace školy podle školského zákona se souhlasem zákonného zástupce a vedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro zákonné zástupce

  • vyučovacím jazykem školy je jazyk český
  • nerovnoměrnosti vývoje dítěte je možné vyrovnat docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky)
  • budoucí vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaného a mimořádně nadaného žáka realizujeme podle pravidel uvedených ve školním vzdělávacím programu
  • do doby zahájení povinné školní docházky nabízíme zákonným zástupcům jako pomoc dítěti v jeho dalším rozvoji - např. doporučení: Jak můžete pomoci svým dětem ( ke stažení ZDE ) nebo Desatero pro rodiče ( ke stažení ZDE )