Jak Office365 / TEAMS

základní pokyny:

Pro přihlášení přejděte na adresu https://portal.microsoftonline.com 

Jako přihlašovací jméno zadejte vaši školní E-mail adresu prijmeni.jmeno@skolalb.cz

Jako heslo zadejte dočasné heslo které žák obdrží ve škole od třídního učitele, správce sítě nebo v hodině informatiky. 

V případě prvního přihlášení, nebo resetu hesla budete vyzváni k zadání 1x dočasného hesla a potom hned hesla nového (2x pro kontrolu). Vámi vymyšlené heslo musí mít minimálně 8 znaků, nejméně jedno velké písmeno, nejméně jedno malé písmeno a nejméně jednu číslici. Nedoporučuje se používat háčky a čárky (interpunkci) .Nepoužívejte v heslu své jméno a příjmení. 

Heslo si zapamatujte - pokud ho zapomenete nelze si ho sami obnovit z nabídky v přihlašování protože systém nezná vaši další soukromou adresu kam by nové heslo mohl poslat! Administrátor vaše heslo nezná! může ho pouze resetovat = vymazat a vygenerovat nové na jedno přihlášení a vy si potom musíte zase vymyslet a zadat své nové heslo - viz výše.

Reset hesla je možný v hodině informatiky, žák se staví u správce sítě nebo požádáním prostřednictvím E-mailu z prokazatelného E-mailu žáka nebo zákonného zástupce. Ne jinak. Adresa pro reset hesla posl.milan@skolalb.cz .

podrobnější návody ke stažení - tisku - prostudování .....

To log in, log in to https://portal.microsoftonline.com Enter your school e-mail address prijmeni.jmeno@skolalb.cz as a login name As a password, enter a temporary password that the student receives at school from the class teacher, network administrator or in computer science class. When logging in for the first time or resetting your password, you will be prompted to enter a temporary password once and then a new password (twice to check). The password you come up with must have at least 8 characters, one uppercase letter, at least one lowercase letter and at least one number. It is not recommended to use hooks and commas (punctuation). Do not use your first and last name in the password. Remember the password - if you forget it, you cannot restore it yourself from the menu in the login, because the system does not know your other private address where it could send the new password! The administrator does not know your password! he can only reset it = delete it and generate a new one for one login and you then have to come up with and enter your new password again - see above. A password reset is possible during the computer science class, the student contacts the network administrator or the student via E-mail from a demonstrable E-mail of the student or legal representative. Not otherwise.

Щоб увійти, увійдіть на https://portal.microsoftonline.com Введіть електронну адресу вашої школи prijmeni.jmeno@skolalb.cz як ім'я для входу В якості пароля введіть тимчасовий пароль, який учень отримує в школі від класного керівника, адміністратора мережі або на уроці інформатики. Під час першого входу або скидання пароля вам буде запропоновано один раз ввести тимчасовий пароль, а потім новий пароль (для перевірки двічі). Пароль, який ви придумаєте, повинен містити принаймні 8 символів, одну велику літеру, принаймні одну малу літеру та принаймні одну цифру. Не рекомендується використовувати гачки і коми (розділові знаки) Не використовуйте в паролі своє ім'я та прізвище. Запам'ятайте пароль - якщо ви його забудете, ви не зможете відновити його самостійно з меню входу, оскільки система не знає вашої іншої приватної адреси, куди вона могла б надіслати новий пароль! Адміністратор не знає Ваш пароль! він може лише скинути його = видалити та створити новий для одного входу, а потім вам доведеться придумати та ввести новий пароль знову - див. вище. Скидання пароля можливе під час занять з інформатики, учень зв'яжеться з адміністратором мережі або учнем електронною поштою з явної електронної пошти учня чи законного представника. Не інакше.