Dodatek školního řádu - distanční výuka

23.10.2020

Dodatek č. 1

ke Školnímu řádu, čj. 88/2018 ze dne 31. 8. 2018

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách

Tato příloha řeší a stanovuje podmínky výuky školy v od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID - 19.

Je zpracována na základě metodického pokynu MŠMT - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19.

1. Distanční výuka

1.1 Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žákůve škole, přechází na distanční výuku celá škola.

Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

1.2. V případě, že se onemocnění, či karanténa týká více než 50% žáků třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.

1.3. Pokud se karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 50 % účastníků třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem.

Škola nemá povinnost poskytovat distanční vzdělávání a postupuje obdobným způsobem, jako když žáci nejsou přítomni ve škole z důvodu nemoci apod. Podle aktuálních možností školy bude poskytnuta dotčeným žákům podpora na dálku.

1.4 Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

· Pravidla distanční výuky

2.1 Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

2. 2 Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě.

2. 3 Žák je povinen být případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.

2. 4 Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.

2. 5 Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím

- komunikační platformy školy - Bakaláři, případně skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, případně písemnou korespondencí, telefonicky, osobně.

· Hodnocení výsledku vzdělávání při distanční výuce

3.1 Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní hodnocení, hodnocení klasifikačním stupněm i slovní hodnocení. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.

Platnost tohoto dokumentu od 1.září 2020 Mgr .Bc. Jan Ľuptovský

ředitel školy