Informace pro rodiče žáků 2. stupně

28.05.2020

Vážení rodiče,

od 8. června je ve škole povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně základní školy za účelem konání konzultací, třídnických hodin a socializačních aktivit. Tyto konzultace rovněž slouží k vyzvednutí osobních věcí a potřeb žáků a k odevzdání učebnic. Nejedná se o výuku v obvyklém uspořádání, ale o konzultace k učivu. Hlavním zdrojem vzdělávání zůstává nadále výuka na dálku. Tyto aktivity jsou dobrovolné. Pokyny z MŠMT o Ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 stanovují podmínky, za kterých bude žákům umožněn vstup a pobyt ve škole. Prosíme, přečtěte si PEČLIVĚ následující informace:

  • výuky se nesmí účastnit žáci, kteří spadají do rizikových skupin: děti náchylné k nemoci, děti chronicky nemocné (astma, diabetes, srdeční choroby atd.), děti, které přišly v poslední době do kontaktu s infekční osobu, dále děti, které žijí ve společné domácnosti se seniorem. Také do školy nesmí vstoupit žáci, kteří prokazují některý z příznaků onemocnění Covid-19: zvýšená teplota, kašel, rýma, infekce dýchacích cest, náhlá ztráta chuti, čichu. Pokud by se některý z příznaků u dítěte objevil, je zákonný zástupce povinen si dítě okamžitě ze školy vyzvednout.
  • žáci mohou být ve skupinách maximálně v počtu 15 dětí. Tyto skupiny budou předem sestavené a do konce školního roku neměnné.
  • učitelé budou nadále zajišťovat distanční výuku
  • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
  • Je nutné minimalizovat velké shromažďování osob před školou; proto nemohou být v jeden přítomny ve škole všechny děti z 2. stupně
  • každý žák si bude nosit na vyučování dvě roušky, umístěné v igelitovém sáčku, pokud roušku sundá, umístí ji do sáčku. O nošení roušky ve třídě rozhodne vyučující, ale během pohybu mimo třídu je rouška povinná, pokud není dodržena vzdálenost mezi žáky 2 metry
  • po příchodu do školy se dítě přezuje a ihned si dezinfikuje ruce. Toto bude dělat průběžně po celý den.
  • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je po prokazatelném upozornění zákonného zástupce důvodem k nevpuštění žáka do školy, popřípadě vyřazení žáka z výuky

Režim konzultací:

- pravidelné konzultace jsou organizovány pro žáky 6. - 8. ročníku vždy 1x týdně, každý ročník bude mít určený den v týdnu

- určení termínů konzultací bude žákům oznámeno po ukončení přihlašování, tzv. na začátku příštího týdne

- konzultace budou 2 hodiny (60 minut) v 30  minutových blocích, s přestávkou, začátek
8. 30 hodin, konec 10.45 hodin

- konzultace se týkají všech předmětů kromě předmětů výchovného zaměření

- budou se konat aktivity třídnické povahy, odevzdávání učebnic, vyzvednutí osobních věcí žáků (pomůcky na výtvarnou výchovu, věci na tělocvik), vyklizení šatnových skříněk

- žáci 9. ročníku budou mít samostatně určený den k vyklizení skříněk a odevzdání učebnic

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO ......*

(*Pro přípravu činnosti školy je nutné mít co nejpřesnější informace o počtu dětí. Žádáme proto zákonné zástupce žáků, aby do neděle 31. 5. 2020 23.00 hodin vyplnili formulář zjištění zájmu o vyučování - odkaz se nachází v žákovské knížce (Bakaláři).)