Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

04.05.2020

Od 11. května je možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka žáků není povinná, bude se řídit následujícími pravidly:

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné,
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Hygienická opatření se řídí manuálem MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.
 • Nepřítomnost přihlášeného žáka omluví zákonný zástupce neprodleně v žákovské knížce
 • Hygienická opatření se řídí manuálem MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Zákonný zástupce žáka

Vyjádří zájem o účast žáka na vzdělávání v Bakalářích nejpozději do 7. 5. 2020 10.00 hodin.

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák čestné prohlášení zákonného o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna

Organizace výuky

 • Výuka probíhá 3 x týdně, vždy v pondělí, středu a pátek ve 2 vyučovacích blocích po 60 minutách
 • Výuka probíhá v období od 11. 5. 2020 do termínu přijímacích zkoušek
 • Vyučování začíná v 8. 30 hodin a končí v 10.40 hodin
 • Mezi vyučovacími bloky je přestávka 10 minut
 • Stravování ve školní jídelně není umožněno
 • Nadále probíhá výuka distanční formou