Obnovení předškolního vzdělávání - provoz mateřské školy

05.05.2020

Od 18.5.2020 zahajujeme provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy bude denně od 6.30 do 16 hodin z důvodu opatření k provozu škol v době pandemie - (neslučování tříd v odpoledních hodinách 16 - 17 hodin). Při nástupu dítěte mají rodiče povinnost předat p. učitelce Čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Bez tohoto prohlášení nebude dítě přijato. Vytištěný formulář bude k dispozici v šatně dětí a na webu školy ke stažení. O nástupu dítěte do školky informujte mateřskou školu telefonicky na čísle 774 753 922 (i formou SMS) nebo emailem skolka@skolalb.cz, nejdéle do 12. 5. 2020. Stravování bude zajištěno.

Pokyny k provozu školky, příchodu a odchodu

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen "rouška").

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Do mateřské školy nedávejte dětem hračky z domova (ani plyšáky na spaní).

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.