Pokyn ředitele školy k provozu školy od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020– I. stupeň

19.05.2020

Základní informace

 • Provoz školy pro I. stupeň bude zahájen 25. 5. 2020.
 • Provoz školy bude zajištěn: dopolední blok v době od 7.30 do 11.45

odpolední blok v době od 11.45 do 16.00, dle upřesnění

 • Odpolední blok je určen pro žáky 1. a 2. ročníku.
 • Provoz školy bude pro jednotlivé skupiny upřesněn. Doba zahájení a ukončení provozu pro jednotlivé skupiny se může v bližších pokynech upravit v rozmezí 45 minut.
 • Činnost bude prováděna formou skupinové výuky ve školní skupině s maximálním počtem žáků 15.
 • Složení skupiny žáků bude po celé období neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny po 18. 5. 2020.
 • Zařazení žáků do jednotlivých skupin je v pravomoci ředitele školy.
 • Podmínky pro zařazení žáků do školní skupiny:

I. Přihlášení žáka zákonným zástupcem do 18. 5. 2020 - elektronický dotazník

II. Předání "čestného prohlášení" o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem nejdříve k datu 24. 5. 2020. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude žák do objektu školy vpuštěn. Osobním předáním pedagogovi školní skupiny 25. 5. 2020.

 • Žák pro skupinovou výuku musí být vybaven denně minimálně 2 kusy roušek a 2 ks sáčků z neprodyšného materiálu (na odkládání používané roušky, uložení použité roušky)
 • Žák může být uvolněn/omluven ze skupinové výuky na základě omluvy zákonného zástupce v žákovské knížce. Uvolnění se vztahuje na celý výukový den. Pozdější příchod na skupinovou výuku nebo odchod před ukončením skupinové výuky není možný. Časy odchodů z odpolední činnosti jsou stanoveny 13.00, 14.00, 15.00, 16.00. Jiný čas odchodu není možný. Čas odchodu zvolí zákonný zástupce při přihlášení žáka.
 • Žák s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 • Zákonný zástupce je povinen neprodleně informovat školu o onemocnění žáka zařazeného do školní skupiny.
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě, že žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19
 • Stravování škola zajišťuje:
 • Školní stravování - studené obědové balíčky.
 • Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda).
 • Pitný režim zajišťuje zákonný zástupce.

Omezení vstupu cizích osob do školy.

Vstup mají povolen: a) zaměstnanci a žáci školy splňující podmínky pokynu ředitele školy

k provozu školy ze dne 18. 5. 2020

b) kontrolní orgány

c) dodavatelé služeb zajišťující provoz školy

d) zákonní zástupci, po předchozí domluvě s pedagogickým

zaměstnancem nebo vedením školy

Lázně Bohdaneč 18 .5. 2020 Jan Ľuptovský