Stravování 

07.06.2023

MŠ zajišťuje stravování vždy, když je dítě přítomno v MŠ a to jedno hlavní jídlo, dopolední a odpolední svačinu. Jednu svačinu je možné předem odhlásit, pokud dítě odchází domů po obědě nebo vyjímečně přijde do MŠ až po dopolední svačině.

Podávání jídla 

  • Dopolední svačina: v rozmezí 9.00 - 9.15 hod 
  • Oběd: v rozmezí 11.30 - 12.10 hod 
  • Odpolední svačina: rozmezí 14.15 - 14.45 hod

Podávání jídla je prováděno samoobslužně, děti jsou k jídlu motivovány, ne však nuceny. Pití je pro děti dostupné v průběhu celého dne.

Otázky, týkající se stravování projednává rodič se zástupkyní ředitele pro  MŠ a s vedoucí školní jídelny .

Informace k bezhotovostní platbě stravného

Úhrada stravného je formou převodu z účtu strávníka (rodičů) na účet ŠJ.

Jídelna ani Mateřská škola nepřijímá hotovost za stravné.

Pro Vás, Vaše děti z toho plyne následující:

rodiče každého strávníka si zařídí TRVALÝ PŘÍKAZ k úhradě (první splátka v srpnu, poslední v červnu - pokud bude strávník docházet do MŠ o prázdninách), hrazeny ze svého účtu (sporožiro, postžiro atd.) s těmito údaji:

  1. ve prospěch účtu č. 19-2512500227/0100 (účet ŠJ u KB Pardubice)

  1. variabilní symbol: evidenční číslo strávníka

  1. konstantní symbol: 0558 - převod mezi účty

  1. splatnost: ke 20. dni předcházejícího měsíce, tj. k 20.8.2022 na září 2022

  1. návratky nových strávníků budou rodiče vracet vedoucí školní jídelny


  1. částka: měsíční záloha pro věkové kategorie - nikoliv pro třídy!

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování - příloha č. 2, jsou do věkových skupin zařazováni strávníci na dobu celého školního roku, ve kterém tohoto věku dosahují (školní rok od 1.9. do 31.8.)

STRÁVNÍCI DO  6 LET                             1056  KČ 

STRÁVNÍCI 7-10 LET                               1232  KČ

Vyúčtování bude prováděno 1x ročně - vždy na konci školního roku 31.8.

Přeplatky za stravné se vrací na číslo účtu, které je uvedeno na návratce. Změní-li se Váš účet, oznamte změnu písemně vedoucí ŠJ.


Nebude-li k 1. dni následujícího měsíce na účtu požadovaná záloha, program automaticky vyloučí strávníka. Bez zaplacené zálohy nebude Vašemu dítěti umožněna docházka do MŠ.

Na prázdniny se vybírá záloha pouze na srpen a jen v případě, že bude dítě docházet do MŠ.

Odhlašování stravy - nejpozději do 7.30 hodin!

Odhlášky: telefonicky + SMS 774 753 922 MŠ

osobně v Mateřské škole

Jídelní lístek bude vyvěšen v šatnách dětí. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.Případné dotazy vyřizuje vedoucí ŠJ pí. Šoltová - tel. : 774931203