Zápis pro ukrajinské děti

16.05.2022

ZÁPIS PRO UKRAJINSKÉ DĚTI
Uskuteční se dne 13. 6. 2022 v ředitelně mateřské školy ( Dr. Tyrše 550)

v době od 13 - 16.00 hod.
Hlásit se mohou děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana

v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo děti, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu. Tato skutečnost se prokazuje vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

ZÁPIS DÍTĚTE k PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019.
V den zápisu je třeba doručit žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let), na základě které bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte. Nutno vyplnit zákonným zástupcem dítěte.
Spolu s žádostí předložíte k nahlédnutí Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce a Doložení místa pobytu dítěte.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ ZCELA NAPLNĚNOU KAPACITU, ZÁPIS BUDE SLOUŽIT POUZE JAKO INFORMACE ZÁJMU O PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A SITUACE BUDE DÁLE ŘEŠENA VE SPOLUPRÁCI SE ZŘIZOVATELEM. PŘEDNOSTNĚ BUDEME ŘEŠIT DĚTI S POVINNOSTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A MÍSTEM POBYTU V lÁZNÍCH BOHDAMNEČ